Legal Alert

Novosti u poslovanju investicijskih fondova
Branko Skerlev | 05.08.2022

BMWC Legal Alerts I Investment Fund Developments I Asset Management

Na 23. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ("HANFA") doneseno je 16 odluka od interesa za javnost. Važno je za istaknuti da se među donesenim odlukama nalaze i 4 pravilnika koji se tiču poslovanja investicijskih fondova. Naime, 16.07.2022. stupili na snagu novi pravilnici koji detaljnije propisuju plaćanje troškova i naknada koje se mogu plaćati izravno iz imovine AIF-ova s javnom ponudom, kao i onih koje uplaćuje društvo za upravljanje. Također, HANFA je jasno iznijela što očekuje u pogledu posvećenosti članova uprave malog i srednjeg UAIF-a , a iznesena je i lista slučajeva prema kojima HANFA može "skratiti" mandat za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a ili društva za upravljanje u odnosu na zahtijevano. Pogledajte kratki pregled novosti kako biste bili spremni za implementaciju i daljnje poslovanje.

Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati izravno iz imovine AIF-a s javnom ponudom (NN 79/2022)

Pravilnikom su detaljnije propisani troškovi i naknade koji se mogu izravno plaćati iz imovine AIF-a s javnom ponudom te su pobliže određene pojedine kategorije troškova poslovanja i naknada iz članka 215. stavaka 1. i 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 1/18, 126/19 i 110/21, dalje u tekstu: "Zakona") koji se mogu naplaćivati AIF-u s javnom ponudom.

Tako navedeni Pravilnik između ostalog propisuje (i) Troškove i naknade AIF-a s javnom ponudom koji se mogu plaćati izravno iz imovine AIF-a s javnom ponudom, (ii) Troškove u postupku preuzimanja dioničkih društava i (iii) Specifične troškove AIF-a povezanih s ulaganjima u nekretnine.

Pravilnik o naknadama i troškovima koje uplaćuje društvo za upravljanje (NN 79/2022)

Ovim se Pravilnikom propisuju naknade i troškovi koji se mogu plaćati izravno iz imovine otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje u tekstu: "UCITS fond") kao i uvjeti za njihovu naplatu, visinu i način izračuna.

Tako ovaj Pravilnik između ostalog propisuje (i) Naknade koje Društvo za upravljanje (dalje u tekstu: "DZU") uplaćuje ulagatelju, (ii) Naknade i troškovi koje DZU može naplatiti izravno iz imovine UCITS fonda (iii) Izračun naknade za upravljanje, i (iv) Naknadu za uspješnost.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem (NN 79/2022)

Osim manjih izmjena, Pravilnik, između ostalog, donosi i izmjene i dopune vezane za (i) posvećenost obavljanju funkcija člana uprave, (ii) popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, (iii) listu slučajeva prema kojima HANFA može izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a za mandat kraći od zahtijevanog.

Navedenim izmjenama HANFA je "postrožila" i jasno izložila kriterije procjene može li kandidat za člana uprave malog i srednjeg UAIF-a posvetiti dovoljno vremena za ispunjavanje svojih dužnosti, kao i listu okolnosti koje su signal za ograničenje mandata za koji je izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

Pravilniku je također, dodan i novi Prilog 2. koji čini Izjava da kandidat za člana uprave UAIF-a nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak na kojoj potpis kandidata mora biti javnobilježnički ovjeren.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru Društva za upravljanje UCITS fondovima (NN 79/2022)

Također i ovaj Pravilnik, osim manjih izmjena, donosi i izmjene i dopune vezane za (i) popis dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, (ii) listu slučajeva prema kojima HANFA može izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a za mandat kraći od zahtijevanog. Smatramo da je i navedenom izmjenom HANFA iznijela stav koje okolnosti će smatrati osnovom za skraćenje zatraženog perioda odobrenja mandata. 

I ovom Pravilniku je dodan i novi Prilog 2. koji čini Izjava da kandidat za člana uprave društva za upravljanje nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak na kojoj potpis kandidata mora biti javnobilježnički ovjeren.

o autoru

Branko Skerlev

Branko Skerlev, LL.M. je hrvatski odvjetnik s više od 10 godina iskustva u područjima bankarstva, financija...

kontaktirajte nas