Legal Alert

Prijedlog izmjena ZNTP: hoće li biti jednostavnije?
Kristina Rudec | 12.06.2023

BMWC Legal Alerts I Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi I Nepoštene trgovačke prakse

Poduzetnik ste koji djeluje u nabavno – opskrbnom lancu prehrane? Ako jeste, onda do sad već sigurno znate da je Republika Hrvatska usvojila posebna pravila za ugovorne odnose između kupaca i dobavljača u navedenom sektoru (Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom). Iako ste svoje poslovanje do sad već sigurno prilagodili pravilima navedene regulative, sigurni smo da će vas zanimati i promjene do kojih bi uskoro moglo doći.

Prijedlog novog Zakona

Kako smo uvodno istaknuli, Republika Hrvatska je – kao i ostale države članice EU – posljednjih godina velike napore uložila u regulaciju nabavno – opskrbnog lanca prehrane. Riječ je o posebnim pravilima koja vežu isključivo kupce i dobavljače u navedenom sektoru, a odnose se na način kako ti poduzetnici moraju ulaziti u ugovorne odnose, izvršavati ih i, u konačnici, što ne smiju činiti kad "izlaze" iz takvih ugovornih odnosa.

Pritom, do sad je već dobro poznato da se u sklopu tog regulatornog okvira težište odgovornosti stavlja na kupce sa značajnom pregovaračkom snagom, i to jer se smatra da je njihova pregovaračka poluga uglavnom uzrok neravnoteži u tim ugovornim odnosima.

Navedena su pravila u Hrvatskoj uobličena u Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Narodne novine broj 117/2017, 52/2021; dalje u tekstu: "ZNTP") koji je trenutno na snazi. Ipak, od nedavno je otvoreno i javno savjetovanje o prijedlozima izmjena ZNTP-a koje će biti otvoreno do 25 lipnja 2023.

Prijedlozi izmjena

U sljedećim Vam točkama donosimo sažetak prijedloga izmjena, odnosno izdvajamo neke koje će najvjerojatnije imati najveći odjek među adresiranim poduzetnicima (primarno kupcima!):

1. Vjerojatno najznačajniji prijedlog je izmjena definicije značajne pregovaračke snage kupca tako da bi sad glasila:

Smatra se da značajnu pregovaračku snagu u smislu ovoga Zakona ima kupac koji je ostvario ukupni godišnji prihod od najmanje 2.000.000,00 eura i koji je prihodovno snažniji od dobavljača, osim ako kupac dokaže da je dobavljač prihodovno jača ugovorna strana u odnosu na kupca.

Ne samo da se ovim prijedlogom usklađuju iznosi prihoda iz kuna u eure, već se predlaže i balans između prihodovne snage kupca i dobavljača. U trenutnom ZNTP-u (kao i njegovom prethodniku) nije predviđen takav omjer pa je trenutno niti nema mehanizma za preciznijom ocjenom konkretnog odnosa kupca i dobavljača – dakle, tko od dva poduzetnika uistinu ima značajniju pregovaračku snagu.

2. Predlaže se uklanjanje odredbe o krajnjoj prodajnoj cijeni, a zbog toga se onda u potpunosti s liste nepoštenih, brišu one prakse koje su bile izravno vezane na taj pojam (trenutne točke 26. i 27. u sklopu članka 11. stavka 1. ZNTP-a).

Podsjetimo, odredbom o krajnjoj prodajnoj cijeni je zadan okvir za formiranje (maloprodajne) cijene tako da se nabavna cijena poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda množi najmanje koeficijentom 1,10 čime se onemogućava pravo kupca na slobodno određivanje cijena.

3. Očito je uočena potreba da se određene nepoštene prakse iz članka 11. ZNTP-a preciznije definiraju, pa tako prijedlog izmjena donosi nove definicije nepoštenih praksi koje se odnose na (i) otkazivanje narudžbi pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, (ii) naplatu naknade za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i (iii) tzv. fiktivne usluge.

4. U kontekstu prodaje u sezonskim objektima, posebno je zanimljiv prijedlog da se prodaja poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda po cijeni nižoj od nabavne cijene s porezom na dodanu vrijednost (ili cijene proizvodnje u slučaju proizvodnje robne marke kupca) ne smatra nepoštenom praksom u slučajevima rasprodaje zbog privremenog zatvaranja sezonskog prodajnog objekta.

5. Poduzetnicima koji posluju temeljem otkupnog savjetujemo da obrate pažnju na prijedloge izmjena odredbi koje se odnose na otkupni blok. Prijedlozi se odnose na dio propisa trenutnog ZNTP-a kojima se određuju detalji događaja isporuke. Podsjetimo, trenutak isporuke je važan za računanje rokova plaćanja poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda te za ispunjavanja ugovornih obveza u odnosima između dobavljača i kupca.

Detaljnije informacije

Ako ste zainteresirani uključiti se u savjetovanje o prijedlozima izmjena ZNTP-a, ili biste se samo voljeli detaljnije informirati, ovdje Vam dodajemo link za pristup: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24184, a naš stručni BMWC tim Vam uvijek stoji na raspolaganju za bilo kakvu vrstu pomoći ili dodatnog savjeta.

o autoru

Kristina Rudec

Kristina Rudec se pridružila BMWC-u 2018. godine nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu...

kontaktirajte nas