Pregled novosti

Ažurirano: Informacije i smjernice za sudionike na financijskom tržištu
Branko Skerlev | 03.04.2020

Subjektima nadzora, investitorima, poreznim obveznicima i poduzetnicima

Upute i objave

[PREUZMITE PDF VERZIJU NA DNU STRANICE]

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Osnivanje fonda za stabilnost

Dana 02. travnja 2020. godine, Agencija je društvu OTP Invest d.o.o.  izdala odobrenje za osnivanje i upravljanje Fondom za stabilnost.

Riječ je o otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (UCITS) koji se osniva na određeno vrijeme od tri godine, a namijenjen je institucionalnim ulagateljima koji su spremni uložiti najmanje milijun kuna, na tri godine, te koji u tom razdoblju neće imati potrebe za likvidnosti te mogu podnijeti umjeren rizik ulaganja.

Novčana sredstva ulagatelja prikupljat će se tijekom razdoblja početne ponude udjela koje će trajati najviše do trideset dana. Najniži iznos koji će se prikupiti prilikom osnivanja fonda je petsto milijuna kuna, a najniži novčani iznos pojedinog ulagatelja tijekom početne ponude udjela i prikupljanja sredstva iznosi milijun kuna, koliko je i početna cijena jednog udjela. Ulazna i izlazna naknada se neće naplaćivati, dok će se obračunavati i naplaćivati naknada za upravljanje i naknada za depozitara, kao i drugi troškovi i naknade precizirane u prospektu fonda.

Fond je prvenstveno  namijenjen otkupu prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska od otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) koji su osnovani na području Republike Hrvatske, a koji svoju imovinu pretežito ulažu u obveznice.


Nedostupna zgrada Agencije u Ulici Franje Račkoga 6, Zagreb
S obzirom na izvanredne okolnosti prouzrokovane potresom koji se je dogodio dana 22. ožujka 2020. godine, zgrada Agencije na adresi Franje Račkoga 6, Zagreb, trenutačno je nedostupna zbog sigurnosnih razloga.
Zbog gore navedenog Pisarnica Hanfe bit će privremeno izmještena na adresu Miramarska 28, Zagreb. Radno vrijeme Pisarnice je od 9 do 12 sati.
Zaposlenici Agencije dostupni su putem redovnih e-mail adresa i telefonskih brojeva u vremenu od 9 do 14 sati, a sva pismena Agenciji se dostavljaju elektroničkom poštom ili uporabom web sučelja, bez dolaženja na fizičku adresu Agencije.

Oslobođenje izdavatelja od plaćanja naknade Agenciji za 2020. godinu
Agencija je izdavatelje financijskih instrumenata oslobodila plaćanja naknade koju su izdavatelji plaćali temeljem Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu.

Zabrana isplate dividende osiguravajućim društvima
Upravno vijeće Agencije je na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2020. godine donijelo odluku kojom se osiguravajućim društvima u Republici Hrvatskoj i Raiffeisen mirovinskom osiguravajućem društvu (MOD) zabranjuje isplata dividendi iz ostvarenih dobiti i to do 30. travnja 2021. godine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Navedenom mjerom će oko četiri milijarde kuna zadržane dobiti u bilancama društava za osiguranje biti zadržano u Hrvatskoj.
Donesena odluka odnosi se na dobit iz 2019., ali i prethodnih godina.
Namjera je Agencije da mjerom zabrane isplate dividende ojača likvidnost osiguravajućih društava u uvjetima pandemije koronavirusa, ali i nedavnog potresa koji je zahvatio Zagreb.

Komunikacija s Agencijom od 20. ožujka 2020. prvenstveno elektroničkom poštom
U cilju minimalizacije rizika širenja COVID -19 (koronavirusa) i zaštite zdravlja i sigurnosti građana sva pismena Hanfi od 20. ožujka 2020. dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu pisarnica@hanfa.hr, a ne dostavom na adresu Agencije
Pritom je važno voditi računa o tome da je riječ o privremenoj mjeri te da će sve dokumente dostavljene elektroničkim putem biti potrebno naknadno dostaviti i u originalu u Pisarnicu Agencije, po prestanku važenja izvanrednih okolnosti
Subjekti nadzora koji svoje izvještaje predaju putem web sučelja Agencije tako će činiti i u ubuduće, a samo i isključivo u slučajevima tehničkih poteškoća izvještaje mogu dostaviti putem mail adrese pisarnica@hanfa.hr
Sva službena komunikacija Agencije prema subjektima nadzora i ostalim strankama bit će slana elektroničkim putem, na službene e-mail adrese subjekata nadzora

Izvještaji
Izvještaj funkcije praćenja usklađenosti i Izvještaj o zaštiti imovine klijenata:
Navedene izvještaje subjekti nadzora dostavljaju Agenciji u skladu sa Pravilnikom o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva (NN 89/18);
Rok za dostavu navedenih izvještaja je 31. ožujka 2020. godine;
Nastavno na specifičnu kriznu situaciju, navedeni izvještaji u propisanom roku mogu se iznimno dostaviti Agenciji i putem e-maila i to na adresu:
investment.firms@hanfa.hr

Izvještaj o anonimiziranoj analizi evidencija:
Navedeni izvještaj subjekti nadzora dostavljaju Agenciji u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu kapitala (NN 66/19);
Rok za dostavu navedenog izvještaja je 31. ožujka 2020. godine;
Nastavno na specifičnu kriznu situaciju, navedeni izvještaj u propisanom roku može se iznimno dostaviti Agenciji i putem e-maila i to na adresu investment.firms@hanfa.hr i na adresu
capital.markets@hanfa.hr

Produljenje rokova dostave izvještaja
S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane COVID- 19 virusom te dodatno potresom u Zagrebu, Agencija je članicama:
Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima i
Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima,
odobrila produljenje rokova dostave izvještaja za 30 dana, za sve izvještaje koji se Agenciji trebaju dostaviti do kraja ožujka i travnja.

Rokovi objave financijskih izvještaja (napomena: podnaslov u odnosu na prijašnji naslov Izvještaji)

Obzirom na postojeću situaciju uzrokovanu COVID-19 virusom, Agencija je uputila sve  izdavatelje (čija je poslovna godina završila 31. prosinca 2019.) koji neovisno o svim svojim uloženim naporima neće biti u mogućnosti objaviti u zakonom propisanom roku svoje revidirane godišnje izvještaje za 2019. godinu, te tromjesečne izvještaje za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine, da su o kašnjenju i razlozima kašnjenja dužni bez odgode detaljno obavijestiti Agenciju i javnost (na način propisan Zakonom o tržištu kapitala) te pri tome navesti, u mjeri u kojoj je to moguće, predviđeni datum objave revidiranog godišnjeg izvještaja za 2019., odnosno tromjesečnih izvještaja za prvo i drugo tromjesečje 2020. godine.


European Securities and Markets Authority (ESMA)
Odgađanje početka obveznog prijavljivanja transakcija povezanih s financiranjem transakcija vrijednosnim papirima (SFT transakcije) prema SFTR i MIFIR uredbama

Prema SFTR uredbi, obveze prijavljivanja SFT transakcija su predviđene u faznom pristupu
Obveze koje su trebale započeti 13.4. 2020. godine za investicijska društva i kreditne institucije te relevantne subjekte iz trećih država odgađaju se do 13.7.2020. godine kada je predviđen početak obveza prijavljivanja za sljedeću grupu tržišnih sudionika (CCP-eve i CSD-eve)
ESMA od nacionalnih nadzornih tijela očekuje da ne prioritiziraju nadzorne aktivnost usmjerene na provjeru usklađenosti drugih ugovornih strana, osoba zaduženih za izvještavanje te investicijskih društava u odnosu na obveze proizašle iz SFT izvještavanja prema SFTR i MIFIR uredbama. Isto se odnosi na period počevši od 13. travnja 2020. pa do 13 srpnja 2020., uključivo SFT transakcije koje budu sklopljene u tom periodu, ali da istovremeno, prilikom provođenja svojih svakodnevnih nadzornih aktivnosti i imajući u vidu načelno proporcionalnosti, primjenjuju pristup zasnovan na rizicima (risk-based approach) vezano uz poštovanje zakonodavnog okvira.
Vezano uz poslovanje trgovinskih repozitorija (TR) koji trebaju zaprimati podatke o SFT transakcijama, ESMA smatra da nije neophodno registrirati iste prije 13. travnja 2020. već im dati više vremena za pripremu u ovim okolnostima kako bi bilo spremni za kasniji izvještajni datum. ESMA također nije dostupna za evidentiranje detalja oko SFT-a. Posljedično, druge ugovorne strane, sudionici odgovorni za izvještavanje i podnošenje izvještaja ne bi bili u mogućnosti izvjesiti o transakcijama do početka izvještajnog datuma

Objava o računovodstvenom utjecaju COVID-19 na izračun očekivanih kreditnih gubitaka sukladno MSFI 9
ESMA je financijskim subjektima izdala javnu objavu u cilju osiguranja dosljedne primjene odrednica računovodstvenog standarda MSFI 9 u izvanrednim okolnostima koje su pod utjecajem COVID-19 i posljedično izvanrednih mjera koje donose vlade pojedinih zemalja članica kako bi minimizirali ekonomske učinke pandemije
Javnom objavom se želi pružiti vodilja izdavateljima i revizorima vezano uz primjenu standarda MSFI 9 Financijski instrumenti, posebno vezano uz izračune očekivanih kreditnih gubitaka i povezanih obveza objave informacija
Javna objava dostupna je putem sljedeće poveznice: Javna objava ESMA
U slučaju kada posebne mjere nisu previđene odrednicama MSFI 9, izdavatelji su dužni razviti vlastite računovodstvene politike u skladu s MRS-om 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške. S obzirom na značajan utjecaj profesionalne prosudbe u ovoj situaciji, naglašava se kako je potrebno odrediti je li promjena značajna uzimajući u obzir kako se radi o privremenoj mjeri vezanoj uz utjecaj COVID-19 i značajnost utjecaja na neto ekonomsku vrijednost zajma.
Navedenu računovodstvenu politiku je potrebno javno objaviti
Napominjemo da mjere koje su poduzete od strane vlada država članica ne znače nužno automatski porast kreditnog rizika. Odnosno, vrijeme moratorija kao rezultata poduzetih mjere država članica ne znači nužno negativan utjecaj na kreditni rizik vezan uz pojedini zajam. Pritom je važno uzeti u obzir kratkoročnost donesenih mjera i utjecaja virusa u odnosu na dugoročnost životnog vijeka financijskog instrumenta. Navedene mjere uključuju i garancije dane financijskim institucijama
Na kraju, izuzetno je važna pravovremena objava o svim utjecajima COVID-19 u skladu s odrednicama MSFI 7 Financijski instrumenti: Objave. Navedeno se odnosi na godišnje financijske izvještaje, ali posebice i na polugodišnje/kvartalne ili mjesečne financijske izvještaje imajući u vidu pravovremenost informiranja svih interesnih skupina.

Dostava informacija o neto kratkim pozicijama
Dana 16. ožujka 2020. godine stupila je na snagu privremena obveza kojom se od tržišnih sudionika zahtjeva da nacionalnim nadzornim tijelima dostavljaju informacije o neto kratkim pozicijama u dionicama kojima se trguje na EU uređenim tržištima ukoliko iste dosegnu ili prijeđu prag od 0,1% izdanog kapitala izdavatelja;
Obveza se odnosi na sve fizičke i pravne osobe, neovisno o državi prebivališta;
Ova mjera se smatra mjerom predostrožnosti koja je, s obzirom na izvanredne  tržišne okolnosti  povezane s bolesti COVID-19, neophodna kako bi nacionalna nadzorna tijela mogla adekvatno pratiti razvoj tržišnih događanja, te procijeniti na koji način zauzimanje neto kratkih pozicija utječe na tržište. Primjena ove mjere omogućava eventualno uvođenje strožih mjera ukoliko iste budu potrebne kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje EU tržišta, financijska stabilnost te zaštita ulagatelja;
Ova mjera se ne odnosi na dionice kojima je glavno uređeno tržište na kojem se trguje tom dionicom u trećoj državi. Mjera se također ne odnosi na aktivnosti kojima je cilj stabilizacija tržišta te  održavanje tržišta (eng. market making).

Preporuke izdavateljima i financijskim sudionicima na tržištu kapitala vezano uz obavljanje poslovnih aktivnosti s obzirom na utjecaj COVID-19 virusa na financijska tržišta
ESMA sudionicima na financijskom tržištu daje sljedeće preporuke:
Planiranje kontinuiteta poslovanja - svi sudionici na financijskom tržištu, uključujući infrastrukturu, trebali bi biti spremni primijeniti svoje planove za postupanje u kriznim situacijama, uključujući primjenu mjera kontinuiteta poslovanja, kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja u skladu s regulatornim obvezama;
Tržišne objave - izdavatelji bi trebali što prije otkriti sve relevantne značajne informacije koje se tiču utjecaja bolesti COVID-19 na njihove temeljne čimbenike, izglede ili financijsku situaciju u skladu sa svojim obvezama transparentnosti iz Uredbe o zlouporabi tržišta;
Financijsko izvještavanje - izdavatelji bi trebali osigurati transparentnost u pogledu stvarnih i potencijalnih učinaka bolesti COVID-19, u mjeri u kojoj je to moguće i na temelju kvalitativne i kvantitativne procjene svojih poslovnih aktivnosti, financijske situacije i ekonomskog učinka u svojim godišnjim financijskim izvješćima za 2019. godinu ako ih još nisu okončali, ili u suprotnom u svojim privremenim objavama financijskih izvještaja; i
Upravljanje fondovima – upravitelji imovinom trebali bi nastaviti primjenjivati zahtjeve za upravljanje rizicima i reagirati u skladu s istima.

Zagrebačka burza d.d.
Zagrebačka burza d.d. od 16. ožujka 2020. posluje izvan ureda
Uredi Zagrebačke burze d.d. do daljnjega su zatvoreni, a poslovanje se redovito odvija na sekundarnim lokacijama
Djelatnici su dostupni putem fiksnih linija, mobitela i elektroničke pošte te na kontakte:
pitanja@zse.hr
+385 1 4686 800

Hrvatska narodna banka
Stopa obvezne pričuve smanjena s 12% na 9%
Savjet Hrvatske narodne banke je sjednici održanoj dana 23. ožujka 2020. godine donio Odluku o izmjenama Odluke o obveznoj pričuvi, kojom je stopa obvezne pričuve za kreditne institucije smanjena s 12% na 9%
Stopa obvezne pričuve smanjena je s ciljem oslobađanja dodatne likvidnosti koja bi bankovnom sustavu te posljedično gospodarstvu u cjelini trebala omogućiti da lakše prebrodi kriznu situaciju izazvanu COVID-19
Smanjenje stope obvezne pričuve rezultirat će smanjenjem iznosa ukupne obvezne pričuve za 10,45 mlrd. kuna, a Hrvatska narodna banka višak izdvojenog dijela kunske obvezne pričuve u iznosu od 6,33 mlrd. kuna vratit će bankama 27. ožujka 2020. godine
Navedenom izmjenom stope obvezne pričuve Hrvatska narodna banka ujedno približava svoj sustav obvezne pričuve sustavu minimalnih pričuva Europske središnje banke, na koji će prijeći s uvođenjem eura

Privremeno ukidanje naknada za podizanje gotovine na bankomatima izvan vlastite bankomatske mreže
Hrvatska narodna banka, uzimajući u obzir preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u vezi s minimiziranjem kretanja i međusobnih kontakata, dala je preporuku bankama da privremeno ukinu naknadu fizičkim osobama za transakcije na bankomatima izvan vlastite mreže u Republici Hrvatskoj
Temeljem preporuke Hrvatske narodne banke, sve banke  su privremeno ukinule naknadu svojim klijentima fizičkim osobama za transakcije podizanja gotovine debitnim karticama na bankomatima izvan vlastite bankomatske mreže

Zadržavanjem neto dobiti ostvarene iz poslovanja u 2019. godini
Hrvatska narodna banka je kreditnim institucijama, naložila zadržavanje neto dobiti ostvarene iz poslovanja u 2019. godini.

Odluka o dopunama Odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke
Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici koja je održana dana 17. ožujka 2020. godine, donio je Odluku o dopunama Odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke kojom je omogućeno da u operacijama monetarne politike koje se provode kupnjom i prodajom državnih vrijednosnih papira kao druge ugovorne strane mogu sudjelovati i:
mirovinska društva sa sjedištem u RH koja su dobila odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga  za upravljanje mirovinskim fondovima;
društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (tzv. UCITS fondovi) sa sjedištem u RH koja su od Agencije dobila odobrenje za rad
društva za osiguranje sa sjedištem u RH koja su od Agencije dobila odobrenje za rad i upisana su u sudski registar nadležnog suda.
Mirovinski i investicijski fondovi odnosno društva za osiguranje mogu sudjelovati u kupnji i prodaji vrijednosnih papira ako su financijski stabilni i ako ispunjavaju sve tehničke zahtjeve koje odredi HNB te ih o tome unaprijed obavijesti.
Navedena odluka nastavak je na raniju odluku HNB-a, od dana 13. ožujka 2020. godine, da započne sa kupnjom državnih obveznica Republike Hrvatske s ciljem održavanja stabilnosti na tržištu državnih vrijednosnih papira.

Ministarstvo financija
Odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza
Odnosi se na sve poreze, doprinose, članarine, naknade i ostala javna davanja koja dospijevaju u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. godine, odnosno do 20. rujna 2020. godine u slučaju produljenja posebnih okolnosti godine
Trajanje odgode od 3 mjeseca
Mogućnost produljenja mjere za dodatna 3 mjeseca u slučaju produljenja posebnih okolnosti
Za vrijeme trajanja odgode ne teku kamate ni zastara
Mjera je namijenjena poduzetnicima:
koji učine vjerojatnim da nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze, a koji na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelog neplaćenog poreznog duga u iznosu većem od 200,00 kuna:
u slučaju pada prihoda u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
ako učini vjerojatnim da će mu u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva  prihodi pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
U odnosu na dospjelu poreznu obvezu PDV-a, mjera se odnosi i na poduzetnike koji u prethodnoj godini nisu ostvarili vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna bez PDV-a te koji poreznu osnovicu utvrđuju prema obavljenim isporukama sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost
uz kriterije koji se odnose na sve poduzetnike treba dokazati i da PDV iz izdanih računa nije naplaćen i/ili druge pokazatelje koji utječu na likvidnost

Podnošenje zahtjeva
Zahtjev se podnosi Poreznoj upravi prema  svom sjedištu elektroničkim putem – putem sustava ePorezna
Iznimno porezni obveznici koji nisu korisnici sustava ePorezna zahtjev mogu podnijeti na drugi način koji Porezna uprava osigura i objavi na svojoj mrežnoj stranici
Zbog oštećenja izazvanih potresom u Zagrebu ne rade Ispostave Porezne uprave Centar, Maksimir i Dubrava pa se zahtjevi mogu poslati u druge ispostave u Zagrebu
- obrazac zahtjeva dostupan je na linku:
https://www.porezna-uprava.hr/Dokumenti%20vijesti/Zahtjev%20za%20odgodu%20pla%C4%87anja.pdf
- zahtjev treba obrazložiti i potkrijepiti pouzdanim podatcima i dokazima koji su uvjerljivi
- Porezna uprava može naknadno provjeriti dostavljene dokaze
- porezno tijelo o zahtjevu odlučuje u žurnom postupku
- obavijest o osnovanosti zahtjeva elektronskim putem

Beskamatna obročna otplata poreznog duga
- do 24 rate tijekom razdoblja stabilizacije po prestanku posebnih okolnosti
- pisani i obrazloženi zahtjev za obročnu otplatu odgođene dospjele porezne obveze može se podnijeti u roku od 5 dana od dana dospijeća obveze koju podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti platiti
- u slučaju nepoštivanja rokova plaćanja obročna otplata se ukida

Potpore za očuvanje radnih mjesta
Tko može koristiti potporu?
Potporu mogu koristiti poslodavci koji obavljaju djelatnosti:
pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića;
prijevoza i skladištenja;
zdravstvenog turizma;
radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj;
koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite;
kao i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Pad prihoda treba biti veći od 20%.

Potporu ne mogu koristiti:
poslodavci koji su unazad 12 mjeseci registrirali poslovni subjekt i koji koriste sredstva za samozapošljavanje:
poslodavci kod kojih je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20. ožujka 2020. godine do dana predaje zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći od:
40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika;
20% za mala poduzeća;
15% za srednja poduzeća;
10% velika poduzeća.

Poslodavci koji za svoje djelatnike već koriste neku od mjera za poticanje zapošljavanja, ne mogu istovremeno koristiti i potporu za očuvanje radnih mjesta, ali mogu izabrati mirovanje ugovornih obveza po već aktivnom ugovoru.

Trajanje, visina i isplata potpore
Subvencija iznosi:
3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu;
do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu;
razmjerni dio iznosa po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.
Mjera može trajati od 1. ožujka 2020. godine i dalje, a najduže 3 mjeseca.
Subvencija se isplaćuje do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore
Zahtjev se predaje:
Zahtjev se može predati od 23. ožujka 2020. godine
online putem web-stranice https://mjera-orm.hzz.hr/predaja-zahtjeva;
putem e-maila;
u nadležnu službu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti na putem web stranice http://mjere.hr/potpore-ocuvanje-radnih-mjesta-dokumentacija-obrasci/

Uz zahtjev je potrebno :
priložiti tablice s popisima radnika za koje se traži mjera i radnika za koje se koriste mjere aktivne politike zapošljavanja te izjavu o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore;
navesti i opisati razloge i dostaviti dokaze o poteškoćama u poslovanju;
napraviti obrazloženje pada prihoda - tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekcija prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu.

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ - HBOR
Moratorij na postojeće obveze
HBOR je svim svojim klijentima omogućio moratorij u trajanju od tri mjeseca na obveze dospjele nakon 29. veljače 2020. Ako negativan utjecaj pandemije COVID – 19 virusa (koronavirusa) na gospodarstvo potraje dulje, postoji mogućnost produljenja trajanja razdoblja moratorija.
Klijenti HBOR-a za vrijeme trajanja moratorija neće biti u obvezi plaćati glavnicu, kamate i naknade, a dospjele obveze klijenti će nakon završetka razdoblja moratorija moći beskamatno otplaćivati u 12 jednakih mjesečnih rata. S klijentima kojima krajnji rok otplate kredita završava unutar tog razdoblja, način otplate individualno će se regulirati.
Ova mjera primjenjuje se na sve klijente HBOR-a, neovisno o tome je li im kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka. O svim detaljima provedbe klijenti će biti obaviješteni.

Reprogramiranje postojećih kreditnih obveza
Korisnicima HBOR-ovih kredita bit će omogućeno reprogramiranje postojećih kreditnih obveza uz uvođenje počeka u otplati glavnice kredita. Sa svakim klijentom individualno će se dogovarati reprogramiranje obveza sukladno njegovom otplatnom potencijalu.
Ova mjera na raspolaganju će biti svim korisnicima HBOR-ovih kredita, neovisno o tome je li kredit odobren izravno ili putem poslovnih banaka.
Zahtjev za reprogramiranje klijenti će predavati poslovnoj banci ili HBOR-u, ovisno o načinu odobrenja postojećeg kredita.

Police osiguranja (garancije) kao kolateral za odobrenje kredita
Mjera u najavi.
O detaljima provedbe ove mjere, potrebnoj dokumentaciji i načinu odobrenja, poduzetnici će biti obaviješteni nakon usklađivanja svih tehničkih preduvjeta.
HBOR će, u ime i za račun Republike Hrvatske, odobravati portfeljne police osiguranja (garancije) poslovnim bankama i HBOR-u. Police osiguranja (garancije) koristit će se kao kolateral za nove kredite za likvidnost odobrene izvoznicima.
Police osiguranja (garancije) će poduzetnicima omogućiti jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost uz manje zahtjeve za instrumentima osiguranja.

Novi krediti za likvidnost
Nove kredite za likvidnost HBOR će poduzetnicima odobravati u suradnji s poslovnim bankama. Krediti će se odobravati uz povoljnu kamatnu stopu, a sredstva će biti namijenjena financiranju osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon).
Poduzetnici će se sa zahtjevima za nove kredite za likvidnost moći javiti poslovnoj banci koja će u suradnji s HBOR-om odobravati sredstva.
Sve opisane mjere su objavljene na web stranici kojoj smo pristupili 27. ožujka 2020. godine:
https://www.hbor.hr/pomoc-poduzetnicima-za-ublazavanje-negativnih-posljedica-nastalih-pandemijom-covid-19-virusa-koronavirusa/

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE - HAMAG-BICRO
Prva i druga razrađena mjera
Obustavljanje plaćanja svih zajmova do 31.12.2020. godine
Obustava plaćanja se odnosi na sve nedospjele obveze (glavnicu i kamatu), dok je sva prethodno dospjela dugovanja potrebno uredno podmiriti.
Prema donesenoj odluci, do 31.12.2020. godine neće dospijevati niti kamata ni glavnica te se neće zaračunavati zatezna kamata.
Na nedospjelu glavnicu će se obračunavati redovna kamata i ista će se kod početka ponovne otplate raspodijeliti na ostatak otplatnog perioda.
Svim korisnicima zajmova (ESIF i zajmova za ruralni razvoj) će na mail biti poslana obavijest o odgodi otplate i obrazac „Pristanak na odgodu plaćanja“.
Svi poduzetnici koji su suglasni s predloženom odgodom otplate trebaju dostavljeni obrazac popuniti, potpisati/pečatiti i skeniran/uslikan dostaviti na mail adresu zajmovi@hamagbicro.hr, kako bi se njihov pristanak evidentirao u sustavu.

Mogućnost prijave na ESIF obrtna sredstva
HAMAG-BICRO je kao mjeru uveo mogućnost prijave na ESIF zajam za obrtna sredstva uz značajno manje dokumentacije i pripremljen obrazac Poslovnog plana kroz pitanja na dvije stranice, čime se značajno skraćuje vrijeme pripreme zahtjeva;
Razlika u odnosu na dosadašnji Program ESIF Mikro zajmova za obrtna sredstva su
niže kamatne stope,
duži poček i
mogućnost podmirenja računa nastalih do 3 mjeseca prije zaprimanja zahtjeva za zajam.:
Link za online prijave:
https://prijave.hamagbicro.hr/w/Home/Login
Dodatna e-mail adresa:
zajmovi@hamagbicro.hr

Ostale najavljene mjere HAMAG –BICRO
Smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite ESIF Mikro i Mali zajmovi, sa 30 % udjelom obrtnih sredstava, na 0,1 %-0,25 %-0,5 %.
Povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva sa 65 % na 80 % glavnice kredita (jamčeni krediti iznos jamstva 150.000-1.000.000 EUR) putem 17 financijskih institucija.
Uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 krediti/zajmovi“ za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike.
Uspostavljanjem novog financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva osigurava se dodatna likvidnost subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.
Preuzeto sa web stranice:  https://hamagbicro.hr/mjere-hamag-bicro-a-za-pomoc-mikro-malim-i-srednjim-poduzetnicima-uslijed-pandemije-uzrokovane-koronavirusom/ dana 27. ožujka 2020. godine.

Kontaktirajte nas u slučaju pitanja na naš e-mail za podršku (0-24): coronadesk@bmwc.hr

o autoru

Branko Skerlev

Branko Skerlev, LL.M. je hrvatski odvjetnik s više od 10 godina iskustva u područjima bankarstva, financija...

kontaktirajte nas