Pregled novosti

ZAKON O INTERVENTNIM MJERAMA U OVRŠNIM I STEČAJNIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI
Neven Marić | 04.05.2020

Za vrijeme trajanja "posebnih okolnosti"

Kratki prikaz interventnih mjera

[PREUZMITE PDF VERZIJU NA DNU STRANICE]

Dana 30. travnja 2020. usvojen je Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (dalje u tekstu: "Zakon o interventnim mjerama" ili "Zakon"). Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama odnosno 1. svibnja 2020.

Cilj Zakona o interventnim mjerama je donošenje mjera kojima se nastoji olakšati položaj:

     fizičkih osoba kojima se dio primanja usteže radi provedbe ovrhe na plaći, mirovini ili drugom stalnom novčanom primanju;

     gospodarskih subjekata kojima prijeti stečaj;

     korisnika bespovratnih sredstava za provedbu projekata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije te;

     korisnika mjera pomoći isplaćenih uslijed posebnih okolnosti.

Bitno je za naglasiti da se Zakon o interventnim mjerama primjenjuje isključivo za vrijeme trajanja "posebnih okolnosti" koje postoje uslijed proglašenja pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i koje su definirane kao:

"…događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu."

Slijedom navedenog, zaključujemo da je intencija zakonodavca bila ta da se reguliraju samo one mjere tijekom trajanja posebnih okolnosti koje su izazvane isključivo koronavirusnom bolesti COVID-19, a što proizlazi iz članka 1. Zakona, kao i iz obrazloženja prijedloga Zakona. Stoga, upitno je ulaze li i druge (u budućnosti neizvjesne, ali moguće) posebne okolnosti izazvane nekim drugim uzročnicima pod primjenu ovog Zakona.

Trajanje posebnih okolnosti je predviđeno počevši od dana stupanja na snagu Zakona o interventnim mjerama pa do isteka roka od 3 (tri) mjeseca nakon stupanja na snagu, odnosno do 31. srpnja 2020. Zakon sadrži odredbu koja Vladi Republike Hrvatske daje ovlaštenje da odlukom produljiti taj rok na još dodatna 3 (tri) mjeseca odnosno da produži primjenu Zakona o interventnim mjerama do 31. listopada 2020.

Što se tiče izuzeća od primjene, Zakon o interventnim mjerama ne primjenjuje se na ovrhe koje se provode sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( Narodne novine br. 68/18, 02/20, 46/20 i 47/20).

U nastavku članka dajemo kratki prikaz interventnih mjera u ovršnim i stečajnim postupcima obuhvaćenih navedenim Zakonom, te koje situacije spadaju pod iznimku od primjene tih mjera.

 

 

Opis mjere  

 

 

Iznimke / Napomene

 

1.

Zastajanje s ovršnim postupcima dok traju posebne okolnosti

 

·         ovršni postupci radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta,

·         druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću,

·         tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine,

·         ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

NAPOMENA:

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti mogu se provoditi ovršni postupci i izvan prethodno navedenih slučajeva, ako sudac s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja ocjeni da je navedene postupke nužno hitno provesti, unatoč posebnim okolnostima. Takvu odluku će sudac posebno obrazložiti.

2.

Poslodavac, odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja je dužan zastati s provedbom ovrhe na plaći, odnosno stalnom novčanom primanju, te će cijelu plaću isplatiti radniku, odnosno primatelju stalnog novčanog prihoda

·         ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta,

·         druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću,

·         tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine,

·         ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.

NAPOMENE:

Poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja je dužan  zaprimati nove ovršne isprave radi stjecanja prava prvenstvenog reda pri namirenju, ali neće plijeniti niti prenositi primanja ovrhovoditelju, osim u slučaju gore navedenih iznimki.

Ako za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nastupi uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti, poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja prenijeti će zaplijenjeni iznos ovrhovoditelju.

3.

Izuzeta su od ovrhe sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije

 

4.

Izuzeta su od ovrhe sredstva koja se isplaćuju kao mjera pomoći pravnim i fizičkim osobama uslijed posebnih okolnosti

 

5.

Za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u smislu Zakona ne teku zatezne kamate

 

6.

Stečajni razlozi nastali za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nisu pretpostavka za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka

Iznimno, prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka može podnijeti dužnik, a Financijska agencija i vjerovnik samo radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. o autoru

Neven Marić

Neven Marić je hrvatski odvjetnik poznat po radu na polju korporativnog prava, spajanjima i akvizicijama te nekretninskim projektima.

kontaktirajte nas