Pregled novosti

MJERE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSNE BOLESTI COVID 19 MJERA ZA LIPANJ 2020.
Neven Marić | 05.06.2020

Kratki pregled

Lipanj 2020. [Preuzmite PDF na dnu stranice]

NOVI PAKET MJERA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POMOĆ GOSPODARSTVU

USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSNE BOLESTI COVID - 19

(lipanj 2020.)

 

 

Naziv državne mjere

Kratki opis, kriteriji i dodatne napomene

1.

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom

·           potpora po radniku iznosi 4.000,00 HRK neto za puno radno vrijeme, odnosno razmjerni dio za nepuno radno vrijeme

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) će zahtjeve zaprimati u razdoblju od 8. lipnja do 30. lipnja 2020., a iste je potrebno dostaviti putem online aplikacije na web adresi mjera-orm.hzz.hr, neovisno o tome je li poslodavac već koristio potpore za prijašnje mjesece, osim poslodavaca koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, a koji svoje zahtjeve predaju isključivo putem elektroničke pošte (e-mail).

CILJANE SKUPINE POSLODAVACA:

 • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo
 • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom)
 • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
 • Ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
 • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

 

 

Kriteriji:

 • Poslodavci trebaju dokazati da su u svibnju 2020. imali pad prihoda za najmanje 50% u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. i svibanj 2019. Poreznoj upravi
 • Poslodavac koji posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u odnosu na veljaču 2020. temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi
 • Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice pada prihoda
 • Ukoliko je postotak pada prihoda najmanje 50% uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora

 

 

CILJANE SKUPINE RADNIKA: Radnici zaposleni kod poslodavaca iz ciljane skupine poslodavaca odnosno svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira je li radnik na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, rade li u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) te radnici zaposleni u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj


Ciljana skupina radnika ne uključuje:

 • Suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl. Navedeno se ne odnosi na poslodavce kod kojih je zaposleno do 10 radnika, te na vlasnike obrta bez obzira na broj zaposlenih
 • Umirovljenike
 • Strane radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad
 • Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača / vlasnika koji pojedinačno zapošljavaju manje od 10 radnika, a svi poslovni subjekti zajedno imaju više od 10 zaposlenih radnika, potpora se ne odobrava za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste

 

 

Poslodavac gubi pravo na potporu ukoliko je od 20.3.2020. do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:

 • od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
 • od 20% Mala poduzeća,
 • od 15% Srednja poduzeća,
 • i 10% Velika poduzeća.

U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

 

 

 

DODATNE NAPOMENE:

·         Za radnike zaposlene nakon 19.3.2020., bez obzira na razlog zapošljavanja, ne može se odobriti potpora

·         Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za travanj 2020.g., ne mogu koristiti mjeru

·         Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru

·         Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru

·         Tvrtke u likvidaciji ili stečaju mogu koristiti ovu mjeru ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze

·         Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene

·         Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima

·         Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora

·         Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora

 

VAŽNO!

Poslodavac koji je tražio potporu za 50 i više radnika bit će u obvezi vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s  31.12.2021. postupi na jedan od slijedećih načina:

 • isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja
 • ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i/ili izvršnim direktorima i/ili prokuristima i/ili drugim osobama koje su ovlaštene da vode cijelo ili dio njegovog poduzeća
 • dodijeli pravo osobama iz točke 2. na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica
 • isplati osobama iz točke 2. bilo koji iznos kao što su: bonus za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa  propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, sukladno propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka
 • stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele

 

OPREZ!!

Prema javno dostupnim informacijama i dokumentima, postoji razlika u definiranju perioda u kojem poslodavac ne smije postupiti sukladno prethodno navedenim točkama.

U provedbenom dokumentu HZZ-a taj period je opisan "od trenutka dobivanja potpore pa zaključno s 31.12.2021" . Međutim, s druge strane na službenoj web stranici HZZ-a, i to u odjeljku "Pitanja i odgovori", taj period je opisan kao  "razdoblje od 29.5.2020. do 31.12.2021."

Budući da trenutak dobivanja potpore i 29.5.2020. po prirodi stvari nisu isti dani, radi uklanjanja dvojbe i mogućih rizika, potrebno je zatražiti mišljenje od HZZ-a koji je dan relevantan. U protivnom, smatramo da poduzetnici moraju postupiti po službenim dokumentima HZZ-a.

o autoru

Neven Marić

Neven Marić je hrvatski odvjetnik poznat po radu na polju korporativnog prava, spajanjima i akvizicijama te nekretninskim projektima.

kontaktirajte nas