Praxis

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Mislav Bradvica | 02.04.2020

Neslužbeni prijevod pružen sa strane BMWC-a. Dokument nije namijenjen službenoj uporabi. BMWC ne jamči točnost prijevoda. Ne jamči se pouzdanost dokumenta.

GLAVA I.

TITLE I

OSNOVNE ODREDBE

GENERAL PROVISIONS

Cilj i predmet zakona

The aim and purpose of this Act

Članak 1.

Article 1

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju pravila i sustav mjera za sprječavanje nametanja nepoštenih trgovačkih praksi, utvrđuju se nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom čijim se nametanjem iskorištava značajna tržišna snaga otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače te ovlasti, zadaće i postupanje tijela nadležnog za provedbu ovoga Zakona.

The Act lays down the rules and the system of measures to prevent the imposition of unfair trading practices, determines the unfair trade practices in the food supply chain whose imposition exploits the significant market power of the purchaser and / or processor or trader in relation to their suppliers as well as the powers, duties and treatment of the competent authority entrusted with the enforcement of this Act.

(2) Cilj i svrha ovoga Zakona je osiguranje, uspostava i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom.

The aim and purpose of this Act is to ensure, establish and protect fair trade practices that protect the participants in the food supply chain.

Značenje pojmova

The meaning of certain terms

Članak 2.

Article 2

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

Certain terms, within the meaning of this Act, have the following meaning:

a)lanac opskrbe hranom: obuhvaća sve sudionike u proizvodnji, preradi i trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima i to: primarne proizvođače, otkupljivače i/ili prerađivače, trgovce na veliko i trgovce na malo

(a) food supply chain: includes all participants in the production, processing and trade of agricultural or food products, namely: primary producers, purchasers and / or processors, wholesalers and retailers

b)nepoštene trgovačke prakse: ugovorne odredbe i poslovne prakse koje dobavljaču nametne otkupljivač i/ili prerađivač i/ili trgovac, koristeći svoju značajnu pregovaračku snagu u odnosu na dobavljača, a suprotno načelima savjesnosti i poštenja, načelu ravnopravnosti ugovornih strana, načelu jednake vrijednosti činidaba i dobroj poslovnoj praksi u proizvodnji i/ili trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima, odnosno koje nisu u skladu s odredbama članaka 4. do 12. ovoga Zakona.

(b )unfair trading practices: contractual provisions and business practices imposed on the supplier by the purchaser and / or processor and / or trader using their significant negotiating power in relation to the supplier, contrary to the principle of good faith, the principle of equality of both parties, the principle of equal value and good business practices in the production and / or trade of agricultural or food products, i.e. which are not in accordance with Articles 4 to 12 of this Act.

c)poljoprivredni i prehrambeni proizvod: svaka tvar ili proizvod, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, a namijenjen je prehrani ljudi ili se može očekivati da će ga ljudi konzumirati uključujući piće, žvakaću gumu i svaku drugu tvar, uključujući vodu koja se namjerno ugrađuje u hranu tijekom njezine proizvodnje, pripreme ili prerade te žive životinje koje su namijenjene za proizvodnju hrane u skladu s člankom 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL 31, 1.2.2002.), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002), osim morske ribe i drugih morskih organizama iz ulova

(c) agricultural and food product: any substance or product, processed, partially processed or unprocessed, intended for human consumption or it may be expected to be consumed by humans, including beverages, chewing gum and any other substance, including water intentionally incorporated into the food during its production, preparation or processing as well as live animals intended for production of food in accordance with Article 2 of Regulation (EC) No. 178/2002 of the European Parliament and of the Council from January 28, 2002 on establishing general principles and requirements of food laws, establishing the European Food Safety Authority and establishing procedures in the matters of food safety (SL 31, 1.2.2002) (hereinafter referred to as: " Regulation (EC) No. 178/2002 "), other than saltwater fish and other marine organisms from catches

d) svježi poljoprivredni i prehrambeni proizvodi: proizvodi koji su s mikrobiološkog stajališta brzo kvarljivi i/ili neprerađeni proizvodi: meso, riba, osim morske ribe i drugih morskih organizama iz ulova, voće i povrće, jaja, sirovo mlijeko, svježe mlijeko, svježi sirevi, fermentirani mliječni proizvodi, pekarski proizvodi i kolači (u daljnjem tekstu: svježi proizvodi)

e)primarni proizvođač: fizička ili pravna osoba koja proizvodi primarni poljoprivredni proizvod u smislu odredbe članka 3. točke 17. Uredbe (EZ) br. 178/2002

(d) fresh agricultural and food products: products which, from a microbiological point of view, are perishable and/ or unprocessed products: meat, fish, except saltwater fish and other marine organisms from catch, fruits and vegetables, eggs, raw milk, fresh milk, fresh cheeses, fermented dairy products , bakery products and cakes (hereinafter referred to as: fresh products).

(e) primary producer: a natural or a legal person that produces a primary agricultural product within the meaning of Article 3 (17) of the Regulation (EC) No. 178/2002

f)dobavljač: fizička ili pravna osoba (uključivo i primarni proizvođač) koja proizvodi i/ili prerađuje i/ili otkupljuje te potom prodaje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod otkupljivaču i/ili prerađivaču ili izravno trgovcu, neovisno o tome ima li taj dobavljač prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu

(f) supplier: a natural or a legal person (including the primary producer) that produces and/or processes and / or purchases and then sells an agricultural or food product to the purchaser and / or the processor or to the trader directly, regardless of whether the supplier has a residence or a registered office in Croatia or abroad

g)otkupljivač: fizička ili pravna osoba koja kupuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod radi daljnje prodaje trgovcu

(g) purchaser: a natural or a legal person that purchases an agricultural or food product for the purpose of reselling it to the trader

h)prerađivač: fizička ili pravna osoba koja prerađuje kupljeni poljoprivredni ili prehrambeni proizvod te prerađeni proizvod prodaje trgovcu

(h) processor: a natural or a legal person that processes a purchased agricultural or food product and then sells the processed product to the trader

i)trgovac: fizička ili pravna osoba utvrđena u skladu s općim propisom o trgovini koja kupuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod radi daljnje prodaje

(i) trader: a natural or a legal person established in accordance with general provisions on trade that buys an agricultural or food product for the purpose of re-selling it

j)   naknada: bilo koje plaćanje u novcu ili robi ili uslugama

(j) fee: any payment made with money or with goods or services

k)povezana društva: pravno samostalna društva koja u međusobnom odnosu mogu stajati kao društvo koje u drugom društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, ovisno i vladajuće društvo, društvo koncerna, društva s uzajamnim udjelima i društva povezana poduzetničkim ugovorima u skladu s propisima o trgovačkim društvima i propisima o računovodstvu

(k) affiliated companies: legally independent companies that may be in a mutual relation as a company that has a majority share or a majority voting right in the other company, a subsidiary and a parent company, company of the concern, companies with mutual shares and companies affiliated by the undertaking agreements, in accordance with regulations on companies and accounting regulations

l)prihodi: ukupni prihodi odnosno primici otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovaca i njihovih povezanih društava ostvareni u Republici Hrvatskoj i iskazani na posljednjem predanom financijskom izvješću

(l) turnovers: total turnovers or receipts of the purchasers and / or processors or traders and their affiliated companies generated in the Republic of Croatia and reported in the last submitted financial report

m)mjesto isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda: mjesto na kojem dobavljač isporučuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod otkupljivaču i/ili prerađivaču ili trgovcu i na kojem u trenutku isporuke svi rizici i odgovornosti za poljoprivredni ili prehrambeni proizvod prelaze na otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca

(m) place of delivery of an agricultural or food product: the place where the supplier delivers the agricultural or food product to the purchaser and / or the processor or the trader and where at the time of delivery all the risks and responsibilities for the agricultural or food product are transferred to the purchaser and / or processor or trader

n)cijena proizvodnje: zbroj svih promjenjivih i nepromjenjivih troškova koji nastanu u proizvodnji jedinice proizvoda

(n) production price: the sum of all variable and invariable costs incurred in the production of a unit product

o)nabavna cijena: je jedinična cijena dobavljača po kojoj se kupuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod, umanjena za sve rabate ili popuste iskazane isključivo na računu, te uvećana za zavisne troškove koji su vezani za nabavu istog. Zavisni troškovi u pravilu uključuju troškove prijevoza, osiguranja, špedicije i carine 

(o) purchase price: the unit price of the supplier at which the agricultural or food product is purchased, minus any rebates or discounts shown solely on the invoice, plus dependent costs associated with the purchase. Dependent costs, usually, include transportation costs, insurance, shipping and custom costs. 

p)poslovna tajna: poslovne informacije određene općim propisom o zaštiti tržišnog natjecanja i

r) nabavni lanac: čine svi subjekti koji sudjeluju u proizvodnji i/ili nabavi pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda od trenutka kada je proizvod pripremljen za prodaju krajnjem potrošaču do trenutka prodaje kranjem potrošaču.

(p) business secret: business information established by general provisions on competition law and

(r) supply chain: all entities involved in the production and/ or supply of a particular agricultural or food product from the time the product is ready for sale to the final consumer until the time of sale to the final consumer.

POGLAVLJE I.

ZNAČAJNA PREGOVARAČKA SNAGA I NEPOŠTENE TRGOVAČKE PRAKSE

CHAPTER I

SIGNIFICANT NEGOTIATING POWER AND UNFAIR TRADING PRACTICES

Zabrana iskorištavanja značajne pregovaračke snage

Prohibition of exploitation of significant negotiating power

Članak 3.

Article 3

(1)              Zabranjeno je iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.

It is prohibited to exploit the significant negotiating power of the purchaser and / or the processor or the trader in relation to their suppliers by imposing unfair trading practices.

(2)              Smatra se da ima značajnu pregovaračku snagu u smislu ovoga Zakona trgovac čiji ukupni godišnji prihod i ukupan godišnji prihod povezanih društava s trgovcem ostvaren u Republici Hrvatskoj prelazi iznos od 100.000.000,00 kuna.

Within the meaning of this Act, it is considered that a trader, whose overall annual turnover and the overall annual turnover of the companies affiliated with the trader generated in the Republic of Croatia exceeds the amount of HRK 100.000.000,00, has significant negotiating power.

(3)              Smatra se da ima značajnu pregovaračku snagu u smislu ovoga Zakona otkupljivač čiji ukupni godišnji prihod i ukupan godišnji prihod povezanih društava s otkupljivačem ostvaren u Republici Hrvatskoj prelazi iznos od 50.000.000,00 kuna.

Within the meaning of this Act, it is considered that a purchaser, whose overall annual turnover and the overall annual turnover of the companies affiliated with the purchaser generated in the Republic of Croatia exceeds the amount of HRK 50.000.000,00, has significant negotiating power.

(4)              Smatra se da ima značajnu pregovaračku snagu u smislu ovoga Zakona prerađivač čiji ukupni godišnji prihod i ukupan godišnji prihod povezanih društava s prerađivačem ostvaren u Republici Hrvatskoj prelazi iznos od 50.000.000,00 kuna.

Within the meaning of this Act, it is considered that a processor, whose overall annual turnover and the overall annual turnover of the companies affiliated with the processor generated in the Republic of Croatia exceeds the amount of HRK 50.000.000,00, has significant negotiating power.

(5)              U prihod iz stavaka 2. 3. i 4. ovoga članka ne uračunava se prihod ostvaren prodajom robe, odnosno pružanjem usluga između povezanih društava (društava unutar grupe).

Turnover referred to in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article does not include turnover generated from sales of goods or services provided between affiliated companies (companies within the group).

Nametanje nepoštenih trgovačkih praksi

Imposition of unfair trading practices

Članak 4.

Article 4

(1) Nepoštene trgovačke prakse u smislu ovoga Zakona mogu postojati u odnosima:

-između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača i

-između dobavljača i trgovaca.

Unfair trading practices within the meaning of this Act may exist in relations:

-between the supplier and the purchaser and / or the processor

-between the supplier and the trader.

(2) Nepoštene trgovačke prakse u proizvodnji, preradi i/ili trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima koje se iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nameću dobavljačima su:

Unfair trading practices which are imposed to the suppliers by using significant negotiation power in production, processing, and / or trade of agricultural or food product are:

1.pisani ugovor između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača koji nije sastavljen u skladu s odredbama ovoga Zakona ili obveze nametnute dobavljaču koje nisu predviđene u pisanom ugovoru između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača

written contract between the purchaser and / or the processor or trader and their suppliers which are not drawn up in accordance with the provisions of this Act or the obligations imposed to the supplier which are not provided for in the written agreement between the purchaser and / or the processor or trader and their suppliers

2.plaćanja koja nisu jasno istaknuta i specificirana na izdanom računu ili otkupnom bloku

payments that are not clearly stated and specified on an issued invoice or purchase block

3.opći uvjeti poslovanja otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca koji nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona

general terms and conditions of the purchaser and / or the processor or trader that are not in accordance with provisions of this Act

4.mogućnost jednostranog raskida ugovora s dobavljačem od strane otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovanih razloga za raskid ugovora ili mogućnost otkaza ugovora s dobavljačem bez primjerenog otkaznog roka ili mogućnost jednostrane izmjene ugovora od strane otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca

the possibility that the purchaser and / or the processor or trader unilaterally terminates the contract with the supplier in an unwritten form or without providing any justifiable reasons for the contract termination, or the possibility of contract termination with the supplier without the appropriate cancellation period, or the possibility that the purchaser and / or the processor or trader unilaterally change the contract

5.nerazmjerno visoke ugovorne kazne s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze

disproportionately high contractual penalties with regard to the value and significance of the object of the obligation, and

6. ostale nepoštene trgovačke prakse propisane ovim Zakonom.

other unfair trading practices prescribed by this Act

ODJELJAK 1.

UGOVORI

SECTION 1

CONTRACTS

Oblik i obvezni sadržaj ugovora dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača

Form and mandatory content of the contract between the supplier and the purchaser and / or the processor

Članak 5.

Article 5

(1) Ugovor između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača mora biti sklopljen u pisanom obliku i sadržavati sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana, a osobito odredbe o:

The contract between the supplier and the purchaser and / or the processor must be in writing and contain all the provisions relevant to the business relationship of the contracting parties, in particular the provisions on:

1.  cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna  cijene

the  price of the product and / or the way of determining or calculating the  price

2. kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje otkupljivaču i/ili prerađivaču

the quality and the type of agricultural or food product that is being delivered to the purchaser and / or the processor

3.uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, a rok plaćanja ne može biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke

terms and payment deadlines of the delivered agricultural or food product, whereas the payment deadline may not be longer than 60 days from the day of acceptance agricultural or food product, that is the subject of delivery, i.e. cannot exceed 30 days from the day of acceptance of the fresh product which is the subject of delivery

4.uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora

the terms and conditions of delivery of agricultural or food products that are the object of the contract

5. mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i

the place of delivery of agricultural or food product, and

6. trajanju ugovora.

the duration of the contract.

(2) Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku i koji ne sadrži sve odredbe navedene u stavku 1. ovoga članka je ništetan.

A contract which has not been concluded in writing and that does not contain all the provisions referred to in paragraph 1 of this Article is null and void.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pisani ugovor nije potreban ako primarni proizvođač prihvati narudžbu otkupljivača i/ili prerađivača na temelju javno objavljenih uvjeta otkupljivača i/ili prerađivača koji su obvezujući i prilažu se otkupnom bloku te koji sadrže sve odredbe iz stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, odnosno ako primarni proizvođač i otkupljivač i/ili prerađivač imaju sklopljen ugovor o zajedničkoj proizvodnji koji sadržava i odredbe iz stavka 1. točaka l.,2.,3.,4.,5. i 6. ovoga članka.

By way of derogation from paragraph 1 of this Article, a written contract is not required if the primary producer accepts the order of the purchaser and / or the processor on the basis of publicly disclosed terms of the purchaser and / or the processor which are binding and are attached to the purchase block and which contain all the provisions of paragraph 1, point 1, 2, 3, 4 and 5 of this Article, i.e. if the primary producer and the purchaser and / or the processor have concluded a joint production contract which includes the provisions of paragraph 1, point 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of this Article.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju kada primarni proizvođač isporučuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod otkupljivaču i/ili prerađivaču koji je zadruga čiji je član primarni proizvođač, pisani ugovor nije potreban ako statut te zadruge ili pravila i odluke u pisanom obliku, utvrđeni u statutu ili izvedeni iz njega, sadrže odredbe koje su po sadržaju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

By way of derogation from paragraph 1 of this Article, when the primary producer supplies an agricultural or food product to the purchaser and / or the processor who is a co-operative ("zadruga") of which the primary producer is a member, a written contract is not required if the statute of the co-operative or rules and decisions in writing, laid down in the statute or derived from it, contain provisions that are consistent with the content of the paragraph 1 of this Article.

Oblik i obvezni sadržaj ugovora dobavljača i trgovca

Form and mandatory content of the contract between the supplier and the trader

Članak 6.

Article 6

(1) Ugovor između dobavljača i trgovca mora biti sklopljen u pisanom obliku i sadržavati sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana, a osobito sadržavati odredbe o:

The contract between the supplier and the trader must be in writing and contain all the provisions relevant to the business relationship of the contracting parties, in particular the provisions on:

1.    cijeni proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna  cijene

the  price of the product and / or the way of determining or calculating the  price

2.kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje trgovcu

the quality and the type of agricultural or food product which is being delivered to the purchaser

3.uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, a rok plaćanja ne može biti dulji od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno ne može biti dulji od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke

the terms and payment deadlines of the delivered agricultural or food product, whereas the payment deadline may not be longer than 60 days from the day of acceptance agricultural or food product, that is the subject of delivery, i.e. cannot exceed 30 days from the day of acceptance of the fresh product which is the subject of delivery

4.uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednog ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora

the terms and conditions of delivery of the agricultural or food products which are the objects of the contract

5. mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i

the place of delivery of agricultural or food product, and

6. trajanju ugovora.

the duration of the contract.

(2) Ugovor koji nije sklopljen u pisanom obliku i koji ne sadrži sve odredbe iz stavka 1. ovoga članka je ništetan.

A contract which has not been concluded in writing and that does not contain all the provisions referred to in paragraph 1 of this Article is null and void.

ODJELJAK 2.

IZDAVANJE RAČUNA I OPĆI UVJETI POSLOVANJA

SECTION 2

INVOICING AND GENERAL TERMS AND PROVISIONG

Pravila izdavanja računa

Invoicing rules

Članak 7.

Article 7

(1) Za svaku isporuku poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda u skladu s ugovorom sklopljenim između dobavljača i trgovca ili dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača, odnosno za svaku uslugu povezanu s isporukom poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda mora biti izdan račun ili otkupni blok, u skladu s poreznim propisima.

An invoice or a purchase block has to be issued for each delivery of an agricultural or food product pursuant to the contract concluded between the supplier and the trader or the supplier and the purchaser and / or the processor, i.e. for any service related to delivery of an agricultural or food product. Such invoice or a purchase block shall be in accordance with tax regulations.

(2) Račun kojeg dobavljač izdaje trgovcu, odnosno otkupljivaču i/ili prerađivaču mora sadržavati jasno navedeni iznos ugovorenih popusta ili rabata  i točnu specifikaciju na što se  iznosi odnose, u skladu s ugovorom između dobavljača i trgovca, odnosno dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača.

An invoice issued to the trader by the supplier, i.e. to the purchaser and / or the processor must contain a clearly stated amount of discounts and rabates, as well as the exact specification to which the  amounts relate to in accordance with the contract between the supplier and the trader i.e. the supplier and the purchaser and / or the processor.

(3) Naknade za usluge trgovca prema dobavljaču čije ostvarenje ovisi o stvarnom i mjerljivom učinku trgovca, odnosno otkupljivača i/ili prerađivača, a ne smatraju se nametanjem nepoštene trgovačke prakse, ne smiju biti izražene na računu iz stavka 2. ovog članka

(4) Odredbe ovog članka ne utječu na porezne propise o obliku i sadržaju računa.

Fees for the trade services  tothe supplier whose realization depends on the actual and measurable effect of the trader, i.e. the purchaser and / or the processor. which are not considered an imposition of unfair trade practices, shall not be expressed on the invoice from the paragraph 2 of this Article.

Provisions of this Article shall not affect the tax regulations on the form and content of the invoice.

Opći uvjeti poslovanja

General terms and conditions

Članak 8.

Article 8

(1) Otkupljivač i/ili prerađivač i trgovac dužan je upozoriti dobavljača na primjenu općih uvjeta poslovanja, kao i na način objave općih uvjeta poslovanja.

The purchaser and / or the processor and the trader is obligated to warn the supplier about the application of the general terms and conditions and about the way in which the general terms and conditions are being published.

(2) Odredbe općih uvjeta poslovanja moraju biti jasne i razumljive.

The provisions of the general terms and conditions must be clear and comprehensible.

(3) Opći uvjeti poslovanja ne smiju sadržavati odredbe koje se u smislu ovoga Zakona smatraju nepoštenim trgovačkim praksama.

General terms and conditions may not contain provisions which, within the meaning of this Act, are considered to be unfair trading practices.

ODJELJAK 3.

NIŠTETNOST UGOVORA I UGOVORNA KAZNA

SECTION 3

NULLITY OF THE CONTRACT AND CONTRACTUAL PENALTY

Raskid ugovora, otkaz ugovora i jednostrana izmjena ugovora

Termination of a contract, cancellation of a contract and unilateral contract modification

Članak 9.

Article 9

(1) Odredba ugovora između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača ili između dobavljača i trgovca koja otkupljivaču i/ili prerađivaču ili trgovcu omogućuje jednostrani raskid ugovora u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovanih razloga za raskid ugovora je ništetna.

A contractual provision between the supplier and the purchaser and / or the processor, or between the supplier and the trader that allows the purchaser and / or the processor, or the trader to unilaterally terminate the contract in an unwritten form or without giving any justifiable reasons for the contract termination, is null and void.

(2) Odredba ugovora između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača ili između dobavljača i trgovca koja otkupljivaču i/ili prerađivaču ili trgovcu omogućuje otkaz ugovora bez primjerenog otkaznog roka je ništetna.

A contractual provision between the supplier and the purchaser and / or the processor, or between the supplier and the trader that allows the purchaser and / or the processor or the trader to cancel the contract without the appropriate cancellation period, is null and void.

(3) Odredba ugovora između dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača ili između dobavljača i trgovca koja otkupljivaču i/ili prerađivaču ili trgovcu omogućuje jednostranu izmjenu ugovora je ništetna.

A contractual provision between the supplier and the purchaser and / or the processor, or between the supplier and the trader that allows the purchaser and / or the processor or the trader to make a unilateral contract modification, is null and void.

Ugovorna kazna

Contractual penalty

Članak 10.

Article 10

(1) Zabranjeno je dobavljaču nametnuti nerazmjerno visoku ugovornu kaznu s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze.

It is forbidden to impose a disproportionately high contractual penalty to a supplier, given the value and significance of the object of the obligation.

(2) Zabranjeno je naplatiti od dobavljača ugovornu kaznu u slučaju kada otkupljivač i/ili prerađivač ili trgovac skrivi neispunjenje, zakašnjenje ili neuredno ispunjenje obveze dobavljača te u drugim slučajevima kada je do neispunjenja, zakašnjenja ili neurednog ispunjenja obveze dobavljača došlo iz uzroka za koje dobavljač ne odgovara.

It is forbidden to charge a contractual penalty to the supplier when the purchaser and / or the processor or the trader causes the failure of the supplier to fulfil its obligations, the delay or irregular fulfilment and as well as in other cases where the failure to fulfil, the delay or irregular fulfilment was not caused by the supplier.

POGLAVLJE II.

OSTALE NEPOŠTENE TRGOVAČKE PRAKSE

CHAPTER II.

OTHER UNFAIR TRADING PRACTICES

Ostale nepoštene trgovačke prakse otkupljivača i/ ili prerađivača

Other unfair trading practices of the purchasers and / or the processors

Članak 11.

Article 11

Osim nepoštenih trgovačkih praksi iz članaka 4. i 5. te članaka 7. do 10. ovoga Zakona, ostale nepoštene trgovačke prakse u odnosu dobavljača i otkupljivača i/ili prerađivača u trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima su:

Besides the unfair trading practices referred to in Articles 4 and 5 and Articles 7 to 10 of this Act, other unfair trading practices in relation to suppliers and purchaser and/or processor in the trade of agricultural or food productsare:

1. netransparentno umanjenje količine i/ili vrijednosti poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda standardne kvalitete

a non-transparent reduction of the quantity and / or the value of standard quality agricultural or food products

2.  ispostavljanje bjanko zadužnice radi preuzetog repromaterijala, a da otkupljivač i/ili prerađivač nema obvezu izdavanja sredstva osiguranja za preuzete, a neplaćene poljoprivredne ili prehrambene proizvode

issuance of a blank promissory note for the collected reproductive material, whereas the purchaser and / or the processor does not have the obligation to issue any security for the taken and unpaid agricultural or food products

3. uvjetovanje sklapanja ugovora i poslovne suradnje kompenzacijom roba i usluga

the condition to conclude contracts and business co-operation by compensating goods and services

4. nepreuzimanje ugovorenih količina poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda u skladu s ugovorenom dinamikom otkupa, izuzev u opravdanim slučajevima utvrđenim ugovorom

non-collection of the contracted quantities of agricultural or food products in accordance with the agreed purchase dynamics, except in justified cases foreseen by the contract

5.naplata naknade za sklapanje ugovora s dobavljačem koja nije razmjerna administrativnom trošku kojeg treba snositi dobavljač

charging a fee for concluding a contract with the supplier, which is not proportional with the administrative expense that shall be paid by the supplier

6.odbijanje primitka isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda po dospijeću obveze za dobavljača na isporuku, osim zbog razloga koji su ugovorom utvrđeni kao opravdani razlozi za odbijanje primitka

refusal to accept the delivery of agricultural or food products after the suppliers due delivery date, except for the reasons stated in the contract as justified reasons for the refusal

7.naplata naknade dobavljaču za kalo, rastep, lom i krađu proizvoda nakon isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, odnosno prebacivanje rizika poslovanja na dobavljača

charging a fee to the supplier for the abatement, spillage, breakage and theft of the product after the delivery of agricultural or food products, i.e. shifting the business risk on the supplier8.obveza da ne prodaje poljoprivredne ili prehrambene proizvode drugim otkupljivačima i/ili prerađivačima po nižim cijenama od onih koje je platio otkupljivač i/ili prerađivač i

an obligation not to sell agricultural or food products to other purchasers and / or processors at prices lower than those paid by the purchaser and / or the processor, and

10. izvršenje roka plaćanja dobavljaču duljeg od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno duljeg od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke.

execution time of payments to the supplier longer than 60 days. from the day of acceptance agricultural or food product, that is the subject of delivery, i.e. cannot exceed 30 days from the day of acceptance of the fresh product which is the subject of delivery

Ostale nepoštene trgovačke prakse trgovca

Other unfair trading practices of the trader

Članak 12.

Article 12

Osim nepoštenih trgovačkih praksi iz članka 4. te članaka 6. do 10. ovoga Zakona, ostale nepoštene trgovačke prakse u odnosu dobavljača i trgovca u  trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima su:

Besides the unfair trading practices referred to in Article 4 and Articles 6 to 10 of this Act, other unfair trading practices in relation to supplier and trader in the trade of agricultural or food products are:

1.naplata naknade za uvrštavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda dobavljača

charging a fee for the inclusion of the suppliers agricultural or food product

2.naplata naknade za smještaj proizvoda na policama u prodajnom mjestu trgovca, osim u slučaju kada dobavljač od trgovca izričito traži smještaj svog proizvoda na određenoj polici u prodajnom mjestu trgovca

charging a fee for product placement on the shelves in the traders store, except when the supplier explicitly asks the trader to place his product at a certain shelf at the traders store

3.vraćanje isporučenih, a neprodanih proizvoda, odnosno naplate naknade za zbrinjavanje takvih proizvoda, kao i proizvoda kojima je istekao rok trajanja, osim u slučaju proizvoda koji se prvi put isporučuju trgovcu, kao i proizvoda za koje dobavljač izričito traži prodaju, a unaprijed je pisanim putem upozoren od strane trgovca da zbog slabog obrtaja može doći do isteka roka trajanja tih proizvoda

returning delivered and unpaid products, i.e. charging a fee for disposal of such products, as well as the products whose expiration date expired, except in the case when the products are being delivered to the trader for the first time, and in the case when the supplier was warned in a written form by the trader that due to the low sale of the products, the expiry date of these products may soon expire, but the supplier specifically requested the sale of these products

4.naplata naknade za sklapanje ugovora s dobavljačem koja nije razmjerna administrativnom trošku kojeg treba snositi dobavljač

charging a fee for concluding a contract with the supplier, which is not proportional with the administrative expense that shall be paid by the supplier

5.naplata naknade za dostavu poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda izvan ugovorenog mjesta isporuke

charging a fee for the delivery of an agricultural or food product outside of the stipulated delivery point

6.naplata naknade za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda trgovcu

charging a fee for storage and handling of the agricultural or food product after delivery to the trader

7.naplata naknade za proširenje prodajne mreže trgovca, poboljšanje (preuređenje) postojećih prodajnih mjesta trgovca, proširenje skladišnih kapaciteta trgovca, proširenje distributivne mreže trgovca

charging a fee for the expansion of the traders sales network, improvement (rearrangement) of the existing traders stores, expansion of the traders warehouse capacity, expansion of the traders distribution network

8.odbijanje primitka isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda po dospijeću obveze za dobavljača na isporuku, osim iz razloga koji su ugovorom utvrđeni kao opravdani razlozi za odbijanje primitka

refusing to accept the delivery of agricultural or food products after the suppliers due delivery date, except for reasons stated in the contract as justified reasons for refusal

9.uvjetovanje sklapanja ugovora i poslovne suradnje kompenzacijom roba i usluga

conditioning the contract conclusion and business co-operation by compensating goods and services

10.uvjetovanje sklapanja ili produženja ugovora te primitka isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora zahtjevom za proizvodnjom i isporukom poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji se mogu smatrati zamjenjivim u odnosu na ugovorene ili isporučene proizvode (robna marka trgovca)

conditioning the contract conclusion or contract extension and the receipt of the agricultural or food products which are the object of the contract, with the request for  production and delivery of agricultural or food products which may be considered substitutable in relation to the contracted or supplied products (traders brand)

11.naplata naknade za usluge koje nisu pružene, odnosno za usluge koje su pružene iako nisu ugovorene između ugovornih strana

charging a fee for services not rendered, or for services rendered, although not stipulated between the contracting parties

12.naplate naknade za umanjeni promet, prodaju ili umanjenu maržu trgovca uslijed smanjene prodaje određenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

charging a fee for reduced turnover, sales or reduced traders margin due to reduced sales of a particular agricultural or food product

13.prebacivanje rizika poslovanja s trgovca na dobavljača poput naplate naknade za kalo, rastep, lom, krađu proizvoda te naplate naknade za novčane i ostale kazne izrečene trgovcu na temelju odluka nadležnih tijela, osim u slučaju kad su izrečene kazne na temelju odluka nadležnih tijela posljedica nedostataka proizvoda za koje je odgovoran dobavljač u smislu općeg propisa koji uređuje obvezne odnose

shifting the business risk from the trader on the supplier with actions such as charging the supplier a fee for the abatement, spillage, breakage and theft of the product, charging a fee for fines and other penalties imposed on the trader based on the decisions of the competent authorities, except when the penalties that were imposed on the basis of decisions of the competent authorities are a consequence of product defects for which the supplier is responsible in the sense of the general civil law regulation

14.prodaja poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od bilo koje  nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda s porezom na dodanu vrijednost, osim kad se radi o proizvodima pred istekom roka trajanja, povlačenju poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda iz asortimana te potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja prodajnog objekta. Ako je dobavljač istovremeno trgovac na veliko i povezano društvo s trgovcem na malo, u tom slučaju se u smislu ovoga Zakona za utvrđivanje nabavne cijene proizvoda može promatrati i ugovorni odnos između trgovca na veliko i njegovog dobavljača i/ili proizvođača koji se ne smatra s njim povezanim društvom u smislu ovoga Zakona

selling the agricultural or food product to the final consumer below the purchase price of the product with value added tax, except for products whose expiry date approaches, withdrawal of the agricultural or food product from the assortment and complete sale due to the closure of the sale facility. If the supplier is at the same time a wholesale trader and an affiliated company with the retailer, in that case, within the meaning of this Act, the contractual relationship between the wholesale trader and his supplier and / or producer who is not deemed an affiliated company, may also be considered for determining the purchase price of the product

15.prodaja poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda ispod cijene proizvodnje u slučaju vlastite proizvodnje trgovca (robna marka trgovca), osim kad se radi o proizvodima pred istekom roka trajanja, povlačenju poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda iz asortimana te potpunoj rasprodaji zbog zatvaranja prodajnog objekta

selling the agricultural or food product below the cost of production in case of a traders own production (traders brand), except for products whose expiry date approaches, withdrawal of the agricultural or food product from the assortment and complete sale due to the closure of the sale facility

16.ugovaranje naknade koja se ne iskazuje na računu, osim naknade čije ostvarenje ovisi o stvarnom i mjerljivom učinku trgovca vezanom za uslugu koju trgovac pruža dobavljaču

stipulating fees which are not shown on the invoice, except for the fee whose realisation depends on the actual and measurable effect of the trader regarding the service provided by the trader to the supplier

17.naplata naknade za marketinške i promidžbene usluge trgovca, osim u slučaju kada dobavljač izričito traži od trgovca posebnu promidžbu svojih proizvoda koji se nalaze na prodajnom mjestu trgovca

charging a fee for the traders marketing and promotional services, except when the supplier explicitly asks the trader to specially promote his products situated in the traders sale facility

18.ugovaranje naknade za istraživanje tržišta

stipulating market research fees

19.naplata naknade za podatke o izlazu proizvoda dobavljača s blagajni na prodajnim mjestima trgovca, osim u slučaju kada dobavljač od trgovca izričito traži te podatke

charging a fee for data on the supplier’s product output from the trader’s sale facilities, except when the supplier explicitly requests that information from the trader

20.uvjetovanja sklapanja ugovora i poslovne suradnje nametanjem obveza sudjelovanja u sniženjima ili akcijama smanjenjem nabavne cijene na teret dobavljača

conditioning to enter into the contract and business cooperation with imposing obligations to participate in discounts or actions by reducing the purchase price at the expense of the supplier

21.obveza da ne prodaje poljoprivredne ili prehrambene proizvode drugim trgovcima po nižim cijenama od onih koje je platio trgovac

an obligation not to sell agricultural or food products to other traders at lower prices than those paid by the trader

22.brisanje proizvoda s liste ugovorenih proizvoda koje dobavljač isporučuje trgovcu ili značajno smanjivanje narudžbi pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda bez prethodne pisane najave od strane trgovca u roku utvrđenom ugovorom ili u roku koji ne može biti kraći od 30 dana u slučaju kada rok nije utvrđen ugovorom

deleting products from contracted product list which are delivered by the supplier to the trader or significantly reducing the order of a certain agricultural or food product without prior written notice by the trader within the time period specified in the contract or within a time period that cannot be shorter than 30 days in cases when time period is not defined in the contract

23.izvršenje roka plaćanja dobavljaču duljeg od 60 dana od dana primitka poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je predmet isporuke, odnosno duljeg od 30 dana od dana primitka svježeg proizvoda koji je predmet isporuke

execution time of payments to the supplier longer than 60 days  from the day of acceptance agricultural or food product, that is the subject of delivery, i.e. cannot exceed 30 days from the day of acceptance of the fresh product which is the subject of delivery

24.nepreuzimanje ugovorenih i proizvedenih količina poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda robnih marki trgovca, osim u opravdanim slučajevima utvrđenim ugovorom.

not collecting contracted and produced quantities of agricultural or food products of the traders brand, except in justified cases established by the contract.

GLAVA II.

TITLE II

OSNOVNE POSTUPOVNE ODREDBE

BASIC PROCEDURAL PROVISIONS

POGLAVLJE I.

CHAPTER I

NADLEŽNOST, SUKOB INTERESA RADNIKA I POSTUPANJE AGENCIJE

COMPETENCE, WORKERS CONFLICT OF INTEREST AND CONDUCT OF THE AGENCY

Nadležnost tijela za provedbu Zakona i način donošenja odluka

Competence of for enforcement of the Act and decision-making procedures

Članak 13.

Article 13

(1) Za provedbu ovoga Zakona nadležna je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija).

The Competition Agency (hereinafter referred to as: the Agency) is responsible for the implementation of this Act.

(2) Odluke u smislu ovoga Zakona donosi Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Vijeće) imenovano u skladu s propisom o zaštiti tržišnog natjecanja, većinom od najmanje tri glasa, a član Vijeća ne može biti suzdržan od glasovanja.

Within the meaning of this Act, decisions shall be made by the Competition Council (hereinafter referred to as: the Council ) appointed in accordance with the rules on protection of competition, by a majority of at least three votes, and a member of the Council may not refrain from voting.(3) Postupke iz stavka 3. ovoga Zakona vode radnici Agencije pravne struke s položenim pravosudnim ispitom.

The procedures referred to in paragraph 3 of this Act shall be conducted by Agency employees of legal profession that have passed the Bar Exam.

(4) Za vođenje postupka utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere i izricanja upravno-kaznene mjere iz članka 19. te članaka 23. do 27. ovoga Zakona, uz uvjet iz stavka 3. ovoga članka obvezan je i radni staž na pravnim poslovima od najmanje četiri godine nakon položenog pravosudnog ispita.

In order to conduct the procedure to determine the existence of conditions for imposing fines and for imposing fines referred to in Article 19 and Articles 23 to 27 of this Act, together with the condition referred to in paragraph 3 of this Article, it is obligatory to have work experience in the legal profession of at least four years after passing the Bar Exam.

Stručna služba Agencije

Expert team of the Agency

Članak 14.

Article 14

Stručna služba Agencije obavlja upravne i stručne poslove u smislu ovoga Zakona, a osobito:

The Expert team of the Agency carries out administrative and professional tasks within the meaning of this Act, and especially:

-utvrđuje činjenice i okolnosti vezane uz utvrđivanje propisane visine ukupnog godišnjeg prihoda trgovaca, otkupljivača i prerađivača

determines facts and circumstances related to the determination of the prescribed amount of the overall annual turnover of traders, purchasers and processors

-vodi upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi i postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere u pojedinačnim predmetima te nakon što utvrdi sve relevantne činjenice i okolnosti za donošenje odluke izvještava Vijeće koje rješava pojedinu upravnu stvar u skladu s odredbama ovoga Zakona

conducts the administrative procedure for determining the exploitation of significant negotiating power by imposing unfair trading practices and the procedure for determining the existence of conditions for imposing a fine in individual cases and after establishing all the relevant facts and circumstances for the adoption of the decision reports to the Council that resolves a particular administrative matter in accordance with provisions of this Act

-priprema nacrt godišnjeg izvještaja o radu u smislu ovoga Zakona i

prepares the draft of the annual activity report within the meaning of this Act and

-obavlja ostale poslove po nalogu Vijeća vezane uz provedbu ovoga Zakona.

at the direction of the Council, carries out other tasks related to the implementation of this Act.

Sukob interesa radnika

Workers conflict of interest

Članak 15.

Article 15

(1) Radnici Agencije ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih odbora te upravnih vijeća fizičkih ili pravnih osoba u lancu opskrbe hranom, ili biti u članstvima bilo kojih drugih oblika interesnog udruživanja, koja bi mogla dovesti u sumnju njihovu nepristranost u vođenju postupaka koji su u nadležnosti Agencije.

Employees of the Agency may not be members of management or supervisory boards and administrative councils of natural or legal persons in the food supply chain, or be members of any other form of interest association that could create suspicion about their impartiality in conducting proceedings that are under the competence of the Agency.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dopušteno je članstvo i sudjelovanje u znanstvenim udrugama, asocijacijama i projektima, pod uvjetom da isto ne utječe na nepristranost u vođenju postupaka.

By way of derogation from the provision of paragraph 1 of this Article, membership and participation in scientific associations, associations and projects is allowed, provided it does not affect impartiality in conducting the proceedings.

Izvještaj o radu

Activity report

Članak 16.

Article 16

Izvještaj o radu za proteklu kalendarsku godinu u smislu odredaba ovoga Zakona, Agencija će podnijeti Hrvatskom saboru kao sastavni dio Izvještaja o radu Agencije u skladu s odredbama općeg propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

Within the meaning of this Act, the Agency shall submit to the Croatian Parliament the activity report for the previous calendar year as an integral part of the Agency’s Activity report in accordance with provisions of the general rules on competition.

Prikupljanje podataka

Collection of data

Članak 17.

Article 17

(1) Agencija je ovlaštena pisanim putem zahtijevati od stranaka u postupku i drugih pravnih ili fizičkih osoba koje nemaju položaj stranke u postupku, zadruga, strukovnih ili gospodarskih interesnih udruga ili udruženja i komora sve potrebne obavijesti, u obliku pisanih očitovanja te dostavu na uvid ugovora i drugih potrebnih podataka i dokumentacije.

The Agency is empowered to request in writing from the parties to the proceedings and other legal or natural persons that are not a party to the proceedings, cooperatives, professional associations or economic interest groups or associations and chambers all necessary information in writing, and the delivery of contracts and other relevant data and documentation.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati pravni temelj, predmet i svrhu zahtjeva, rok za njegovo provođenje, kao i upozorenje da će protiv stranke u postupku i drugih pravnih i fizičkih osoba iz stavka 1. ovoga članka, ako ne postupe po zahtjevu, biti pokrenut postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere u smislu stavka 3. ovoga članka.

The request referred to in paragraph 1 of this Article shall contain the legal basis, the subject and purpose of the request, the time limit for its implementation as well as a warning that against the party in the proceedings and other legal and natural persons referred to in paragraph 1 of this Article, the procedure for determining the existence of conditions for imposing a fine within the meaning of paragraph 3 of this Article shall be initiated, should they disobey the request in question.

(3) Ako stranka u postupku i druge pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe po zahtjevu, Agencija će pokrenuti postupak utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere.

Where a party to the proceedings and any legal or natural person referred to in paragraph 1 of this Article fail to act in compliance with the request of the Agency, the Agency shall carry out the proceedings for determining the existence of conditions for imposing a fine.

(4) Osobi protiv koje je pokrenula postupak iz stavka 3. ovoga članka Agencija će dostaviti obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju i poziv za glavnu raspravu, nakon čega će rješenjem odlučiti o tome je li povrijeđen ovaj Zakon i u slučaju povrede izreći upravno- kaznenu mjeru za tu povredu u skladu s ovim Zakonom.

To the person against whom the procedure referred to in paragraph 3 of this Article has been initiated, the Agency shall deliver a notification of the determined facts of the case and a notice for a main hearing, after which it will decide whether there has been an infringement of this Act, and in the event of an infringement shall impose a fine for said infringement, in accordance with this Act.

(5) Ako podaci i dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka sadrže poslovnu tajnu, osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su Agenciji označiti, uz valjano obrazloženje, što se smatra poslovnom tajnom.

If the information and the documentation referred to in paragraph 1 of this Article contain a business secret, the persons referred to in paragraph 1 of this Article are required to designate to the Agency, with a valid argument, what is considered to be a business secret.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, osobe iz stavka 1. ovoga članka su obvezne Agenciji dostaviti i primjerak poslovne dokumentacije koja ne sadrži poslovne tajne. Ako samo naznače koje podatke smatraju poslovnom tajnom, a ne dostave primjerak dopisa i/ili poslovne dokumentacije bez poslovnih tajni, Agencija će te osobe ponovno pozvati na dostavu dopisa i/ili poslovne dokumentacije bez poslovnih tajni. Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe niti po ponovljenom zahtjevu, Agencija će smatrati da takav dopis i/ili poslovna dokumentacija ne sadrži poslovne tajne.

In the case referred to in paragraph 5 of this Article, the persons referred to in paragraph 1 of this Article are required to submit to the Agency a copy of business documents that do not contain business secrets. If they only designate which information they consider to be a business secret, and they do not deliver a copy of the letter and / or business documents without business secrets, the Agency shall invite those persons again to submit the letter and / or business documents without business secrets. If the persons referred to in paragraph 1 of this Article do not comply with the repeated request, the Agency shall consider that such letter and / or business documents do not contain business secrets.

(7) Na poslovne tajne i način postupanja s poslovnim tajnama na odgovarajući način se primjenjuju odredbe općeg propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

General provisions on competition law shall apply on business secrets and the manner of treatment of such business secrets.

(8) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi podatke i dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će pri utvrđivanju činjenica ocijeniti značenje propuštanja dostave podataka i dokumentacije i u skladu s time utvrditi relevantne činjenice.

If the person referred to in paragraph 1 of this Article does not deliver the data and the documentation referred to in paragraph 1 of this Article, the Agency shall, while determining facts, assesses the meaning of the failure to deliver such data and documentation and in accordance with that determine the relevant facts.

Preuzimanje obveza od strane otkupljivača i/ili prerađivača odnosno trgovca

Assuming the obligation by the purchaser and / or processor or trader

Članak 18.

Article 18

(1) Stranka protiv koje je pokrenut postupak može Agenciji u roku od 40 dana od dana pokretanja postupka predložiti preuzimanje obveze izvršenja određenih mjera i uvjeta te rokove u kojima će to učiniti kako bi se otklonile nepoštene trgovačke prakse.

A party against whom a proceeding has been initiated may propose to the Agency, within 40 days from the date of the initiation of the procedure, to assume the obligation to execute necessary measures and conditions and a time period for doing so in order to eliminate unfair trading practices.

(2) Agencija će ovisno o težini povrede, opsegu povrede i vremenu trajanja povrede, koji se utvrđuju u ispitnom postupku, ocijeniti jesu li predložene mjere, uvjeti i rokovi iz stavka 1. ovoga članka dostatni za otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi te će u slučaju pozitivne ocjene, privremenim rješenjem prihvatiti predložene mjere, uvjete i rokove koji time postaju obvezni za predlagatelja.

Depending on the severity of the infringement, the extent of the infringement and the duration of the infringement determined in the investigation, the Agency shall assess whether the proposed measures, conditions and time period referred to in paragraph 1 of this Article are sufficient to eliminate unfair trading practices and in the case of a positive assessment, will accept the proposed measures, conditions and time period with a temporary decision, that thereby become obligatory for the proponent.

(3) Privremenim rješenjem iz stavka 2. ovoga članka Agencija obvezuje stranku na dostavu dokaza kojima potvrđuje izvršenje mjera i uvjeta u određenom roku.

With a temporary decision referred to in paragraph 2 of this Article, the Agency obligates the party to deliver evidence attesting the execution of measures and conditions in the specified time period.

(4) Agencija će rješenjem obustaviti postupak nakon zaprimanja dokaza kojima se potvrđuje izvršenje mjera i uvjeta u određenom roku ili ako je izvršenje mjera i uvjeta u određenom roku onemogućio dobavljač.

The Agency shall suspend the proceedings with a decision after receiving evidence confirming the execution of measures and conditions within a specified time period or if the execution of the measures and conditions within a specified time period has been precluded by the supplier.

(5) Ako Agencija ocijeni da predložene mjere, uvjeti i rokovi iz stavka L ovoga članka nisu dostatni za otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi ili ako stranka ne dostavi dokaze u  smislu stavka 3. ovoga članka, Agencija će o tome pisanim putem obavijestiti stranku i nastaviti voditi ispitni postupak.

If the Agency concludes that the proposed measures, conditions and time period referred to in paragraph 1 of this Article are insufficient to remove unfair trading practices or if a party fails to provide evidence within the meaning of paragraph 3 of this Article, the Agency shall notify the party in writing and continue to conduct the investigation.

Postupak utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere

The procedure for determining conditions for imposing fines

Članak 19.

Article 19

(1) Nakon utvrđenja činjenica i okolnosti u ispitnom postupku i nakon što Vijeće u skladu s ovlastima iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona utvrdi da je stranka u postupku iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi svom dobavljaču, odnosno povrijedila odredbe ovoga Zakona, Agencija će stranci dostaviti Obavijest o utvrđenom činjeničnom stanju u konkretnom predmetu i obavijestiti je o sadržaju odluke Vijeća donesene na temelju utvrđenog činjeničnog stanja.

After establishing facts and circumstances in the investigation and after the Council has determined in accordance with authority referred to in Article 13 paragraph 2 of this Act that the party to the proceeding exercised significant negotiating power by imposing unfair trade practices to its supplier, i.e. violated the provisions of this Act, the Agency shall submit to the party a Notification of the determined facts of the case in the matter and inform about the content of the Council’s decision made on the basis of the determined facts of the case.

(2) Agencija će uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka stranci dostaviti i poziv na glavnu raspravu na kojoj će se stranci dati mogućnost za davanje obrane, odnosno izvođenje dokaza radi utvrđivanja postojanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere te utvrđivanja olakotnih i otegotnih okolnosti kao kriterija za određivanje visine upravno-kaznene mjere propisane odredbama ovoga Zakona.

Together with the notification referred to in paragraph 1 of this article, the Agency shall submit to the party a notice for the main hearing where the party will be given the opportunity to provide its defence, i.e. evidence to determine the existence of conditions for imposing fines and to determine mitigating and aggravating circumstances as the criteria for determining the amount of the fine prescribed by provisions of this Act.

(3) Poziv na glavnu raspravu iz stavka 2. ovoga članka osobito sadrži:

The notice for the main hearing referred to in paragraph 2 of this Article shall, contain in particular:

-              naziv i sjedište pravne osobe, ime i prezime te prebivalište fizičke osobe

the name and registered office of a legal person, name and surname and residence of a natural person

-              ime i prezime te adresu osobe ovlaštene za zastupanje i opunomoćenika ako ga osobe iz podstavka 1. ovoga stavka imaju

name and surname and an address of the person authorized to represent them and a proxy if the persons referred to in subparagraph 1 have one

-              činjenični opis postupanja ili propuštanja postupanja kojima je povrijeđen ovaj Zakon

description of the facts relating to the actions or a failure to act which resulted in the infringement of the provisions of this Act

-              dan i sat održavanja glavne rasprave

date and the time of the main hearing

-              oznaku prostorije u sjedištu Agencije u kojoj će se održati glavna rasprava

location of the hearing – the part of the premises of the Agency where the main hearing will be held

-              naznaku svojstva u kojem se poziva

indication of the status in which the party or the person concerned is called to the main hearing

-              upozorenje da će u slučaju nedolaska po prvom pozivu osoba biti ponovno pozvana, dok u slučaju ponovnog nedolaska može biti određeno njeno prisilno dovođenje ili će se glavna rasprava održati bez njezine nazočnosti i

instruction for the parties in case they do not attend the main hearing after the first notice, in which case a new main hearing will be convened, whereas the absence at this following main hearing shall mean that the Agency may either use coercive measures or hold the main hearing without the parties or persons in absence

-              službeni pečat Agencije i potpis osobe ovlaštene za vođenje postupka izricanja upravno-kaznene mjere.

the seal of the Agency and the signature of the authorised person in charge of fine proceedings.

(4) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži osobito:

The notification referred to in paragraph 1 of this Article shall contain, in particular:

- naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime te adresu fizičke osobe koja je povrijedila odredbe ovoga Zakona

the name and registered office of a legal person, or a name and surname and an address of a natural person that infringed on the provisions of this Act

-detaljan činjenični opis postupanja ili propuštanja postupanja kojima su nametnute nepoštene trgovačke prakse, odnosno odredbe ovoga Zakona koje su tim postupanjem ili propuštanjem postupanja povrijeđene

a detailed description of the facts relating to the actions or the failure to act which have led to the imposition of unfair trading practices, and resulted in the infringement of the provisions of this Act

-vrijeme, mjesto te trajanje povrede ovoga Zakona

time, place and duration of the infringement of this Act

-naznaku članka ovoga Zakona koji propisuje visinu upravno-kaznene mjere za tu povredu

the provisions of this Act under which the fine for the relevant infringement is prescribed

-poziv stranci da predloži dodatne dokaze i svjedoke ako ih ima i

a call upon the party to present any additional evidence and witnesses, if there are any

-poziv stranci da dostavi pisanu obranu i rok za dostavu iste, koji ne može biti kraći od osam (8), niti dulji od trideset (30) dana.

a call upon the Party to submit a defence in writing within a time period which may neither be shorter than eight days nor exceed thirty days.

(5) Ako drukčije nije određeno ovim Zakonom, na oblik i sadržaj poziva za glavnu raspravu, tijek glavne rasprave, dovođenje stranaka i trećih osoba na glavnu raspravu i zapisnik o glavnoj raspravi primjenjivat će se na odgovarajući način opći propis kojim se uređuju prekršaji.

Unless otherwise prescribed by this Act, regulations which regulate offences will be appropriately applied on the form and the content of the notice for the main hearing, the progress of the main hearing, the bringing of the parties and third persons to the main hearing and the record of the main hearing.

(6) Po okončanju glavne rasprave iz stavka 2. ovoga članka, Vijeće će u skladu s ovlastima iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona odlučiti o postojanju uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere, odrediti njezinu visinu, kao i rokove i način njezina izvršenja.

After the conclusion of the main hearing referred to in paragraph 2 of this Article, the Council shall, in line with its jurisdiction as referred to in Article 13 paragraph 2 of this Act, decide on the imposition of the fine and determine the amount of the fine, the time period and the method of fine enforcement.

(7) Agencija u skladu s odlukama Vijeća kojima je utvrđeno iskorištavanje značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno utvrđena povreda ovoga Zakona i kojima je utvrđeno postojanje uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere i njezina visina, okončava postupak donošenjem jedinstvenog rješenja.

The Agency, shall in line with the decisions of the Council on the basis of which the exploitation of the significant negotiating power by imposing unfair trading practices has been established, i.e. established the infringements of this Act, and taking into account all the criteria for the imposition of the relevant fine including the determination of its amount, close the proceedings by means of an integral decision.

POGLAVLJE II.

CHAPTER II

AKTI AGENCIJE

ACTS OF THE AGENCY

Akti Agencije i sudska zaštita

Decisions of the Agency and court review

Članak 20.

Article 20

(1) Agencija, u smislu ovoga Zakona, donosi rješenja kojima:

Within the meaning of this Act, the Agency shall issue decisions that:

-utvrđuje iskorištavanje značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca u odnosu na njihove dobavljače nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu članaka 3. do 12. ovoga Zakona, određuje trajanje takvog postupanja, zabranjuje svako takvo daljnje postupanje, određuje mjere, uvjete i rokove za otklanjanje takvog postupanja te utvrđuje i izriče propisane upravno-kaznene mjere

establish the exploitation of the significant negotiating power of the purchaser and / or the processor or trader in relation to their suppliers by imposing unfair trading practices within the meaning of Articles 3 to 12 of this Act, determine the duration of such conduct, prohibit any such further action, determine the measures, conditions and time period for removing such action and establishes and imposes prescribed fines

-utvrđuje da nije postupljeno u skladu s rješenjem Agencije iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka u dijelu kojim su određene mjere, uvjeti i rokovi za otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi te utvrđuje i izriče propisanu upravno-kaznenu mjeru

establish that it has not been acted in accordance with the decision of the Agency referred to in paragraph 1 subparagraph 1 of this Article in the part specifying the measures, conditions and time period for the removal of unfair trading practices and establishes and imposes prescribed fines

-utvrđuje da nije postupljeno u skladu sa zahtjevom Agencije u smislu članka 17. stavka 3. ovoga Zakona i utvrđuje i izriče propisanu upravno-kaznenu mjeru

establish that it has not been acted in accordance with the Agency's request within the meaning of Article 17 paragraph 3 of this Act and establishes and imposes prescribed fines

-obustavlja postupak u smislu članka 18. stavka 4. ovoga Zakona jer ne postoje više zakonske pretpostavke za vođenje postupka i

suspend the proceedings within the meaning of Article 18 paragraph 4 of this Act because there are no more legal presumptions for conducting the proceedings and

-obustavlja postupak pokrenut po službenoj dužnosti kad utvrdi da više u smislu ovoga Zakona ne postoje zakonske pretpostavke za daljnje vođenje postupka.

suspend the proceedings initiated ex officio when it determines that, within the meaning of this Act, there are no more legal presumptions for further conduct of the proceedings.

(2) Agencija, u smislu ovoga Zakona, donosi privremeno rješenje kojim prihvaća mjere i uvjete predlagatelja i određuje rokove provedbe u smislu članka 18. stavka 2. ovoga Zakona.

Within the meaning of this Act, the Agency shall adopt an interim decision accepting the measures and conditions of the applicant and determining the time period for implementation within the meaning of Article 18 paragraph 2 of this Act.

(3) Protiv rješenja Agencije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

An appeal is not allowed against the Agency's decision, but an administrative dispute may be initiated.

(4) Tužba iz stavka 3. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja, osim u dijelu rješenja koji se odnosi na izrečenu upravno-kaznenu mjeru.

The claim referred to in paragraph 3 of this Article shall not affect the execution of the decision, except in the part of the decision concerning the imposed fine.

(5) Tužbe protiv rješenja Agencije radi odlučivanja o postupovnim pitanjima ne zaustavljaju tijek postupka.

The claims against the Agency's decision to decide on procedural issues do not stop the course of the proceedings.

(6) Svi sporovi pokrenuti pred nadležnim upravnim sudovima na temelju odredaba ovoga Zakona su žurni.

All disputes brought before the competent administrative courts under the provisions of this Act are urgent.

Rokovi za donošenje rješenja Agencije

Time limits for decision-making

Članak 21.

Article 21

(1) Rješenja iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona, Agencija donosi u roku od 60 dana od dana kada utvrdi sve činjenice relevantne za donošenje odluke.

The Agency shall render decisions referred to in Article 20 paragraph 1 of this Act within the time limit of 60 days from the date on which it determined all the facts relevant for the adoption of the decision.

(2) Privremeno rješenje iz članka 20. stavka 2. ovoga Zakona Agencija donosi u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga za preuzimanje obveza iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona.

The interim decision referred to in Article 20 paragraph 2 of this Act shall be made by the Agency within 30 days from the date of receipt of the proposal to take over the obligations referred to in Article 18 paragraph 1 of this Act.

Objava rješenja Agencije

Announcement of the Agency's decision

Članak 22.

Article 22

(1) Rješenja iz članka 20. ovoga Zakona objavljuju se na mrežnoj stranici Agencije.

The decisions referred to in Article 20 of this Act shall be published on the Agency's website.

(2) Poslovne tajne sadržane u rješenju iz stavka 1. ovoga članka izuzet će se od javne objave.

The business secrets contained in the decision referred to in paragraph 1 of this Article shall be exempt from public notice.

GLAVA III.

TITLE III

UPRAVNO-KAZNENE MJERE

PENALTY CLAUSE

POGLAVLJE I.

CHAPTER I

CILJ I VRSTA UPRAVNO-KAZNENE MJERE

THE OBJECTIVE AND NATURE OF THE FINE

Cilj upravno-kaznene mjere

The objective of the fine

Članak 23.

Article 23

Upravno-kaznenim mjerama koje Agencija utvrđuje i izriče u smislu ovoga Zakona cilj je uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi kojima se štite sudionici u lancu opskrbe hranom, kažnjavanje počinitelja povreda te odvraćanje počinitelja i drugih osoba od povreda ovoga Zakona.

The objective of the fines that the Agency determines and expresses within the meaning of this Act is to establish, insure and protect fair trade practices that protect the participants in the food supply chain, to punish the offenders and to deter offenders and other persons from engaging in such practices.

Upravno-kaznene mjere za teške povrede Zakona

Fines for severe infringements of the Act

Članak 24.

Article 24

(1) Upravno-kaznenom mjerom u iznosu do najviše 5.000.000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno 2.500.000,00 kuna za fizičku osobu kaznit će se za iznimno tešku povredu ovoga Zakona pravna ili fizička osoba koja se u smislu ovoga Zakona smatra otkupljivačem i/ili prerađivačem ili trgovcem, a koja prodaje proizvod po cijeni nižoj od bilo koje nabavne cijene u nabavnom lancu tog proizvoda (članak 12., točka 14.).

(2) Upravno-kaznenom mjerom u iznosu do najviše 3.500.000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno 1.500.000,00 kuna za fizičku osobu kaznit će se za tešku povredu ovoga Zakona pravna ili fizička osoba koja se u smislu ovoga Zakona smatra otkupljivačem i/ili prerađivačem ili trgovcem, a koja prema svojim dobavljačima iskoristi značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ovoga Zakona, ako:

Fine in the amount up to 5.000.000,00 kuna for legal person, i.e. 2.500.000,00 kuna for natural person  shall be imposed for an extremely severe infridgement of this Act, when a legal or natural person which is considered a purchaser and/ or processor or trader within the meaning of this Act sells the product at a price lower than any purchase price in that product's supply chain (Article 12, item 14).

Fine in the amount up to 3.500.000,00 kuna for legal person , i.e. 1.500.000,00 for natural person shall be imposed for a severe infridgement of this Act, when a legal or natural person which is considered to be a purchaser and / or a processor or a trader, exploits significant negotiating power in relation to their supplier by imposing unfair trading practices within the meaning of this Act, if:

1.ne sklopi ugovor u pisanom obliku i s propisanim obveznim sadržajem ili ako nametne dobavljaču obveze koje nisu predviđene u pisanom ugovoru između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača i/ili ako ugovor između otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca i njihovih dobavljača nije sastavljen u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 4. stavak 2. točka 1., članak 5. i članak 6.)

it does not conclude a written agreement and with prescribed mandatory content or if it imposes on the supplier obligations not foreseen in the written agreement between the purchaser and / or the processor or the trader and their suppliers and / or if the agreement between the purchaser and / or the processor or the trader and their suppliers is not composed in accordance with the provisions of this Act (Article 4, paragraph 2, item 1, Article 5 and Article 6)

2.odredi plaćanja koja nisu jasno istaknuta i specificirana na izdanom računu ili u skladu s ugovorom ne izda račun za svaku isporuku poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, odnosno za svaku uslugu povezanu s isporukom tih proizvoda ne izda račun ili otkupni blok ili ako račun ne sadrži sve utvrđene naknade ili specifikacije (članak 4. stavak 2. točka 2. i članak 7.)

determines payments that are not clearly stated and specified on the issued invoice or in accordance with the agreement does not issue an invoice for each delivery of the agricultural or food product, i.e. for any service related to the delivery of those products does not issue an invoice or purchase block or if the invoice does not contain all the determined fees or specifications (Article 4, paragraph 2, item 2 and Article 7)

3.odredbe općih uvjeta poslovanja nisu jasne i razumljive ili ako njihovi dobavljači nisu upozoreni na primjenu općih uvjeta poslovanja i na način njihove objave te ako opći uvjeti poslovanja sadrže odredbe koje se u smislu ovoga Zakona smatraju nepoštenim trgovačkim praksama (članak 4. stavak 2. točka 3. i članak 8.)

the provisions of the general terms of business are not clear and understandable or if their suppliers are not advised to apply the general terms of business and on the way they are disclosed and if the general terms of business contain provisions that are considered to be unfair trading practices within the meaning of this Act (Article 4, paragraph 2, item 3 and Article 8)

4.nametne jednostrani raskid ugovora u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovanih razloga za raskid ugovora ili nametne otkaz ugovora sa svojim dobavljačem bez primjerenog otkaznog roka, ili ako nametne jednostranu izmjenu ugovora (članak 4. stavak 2. točka 4. i članak 9.)

imposes a unilateral termination of the agreement in an unwritten form or without providing justifiable reasons for the termination of the agreement or imposes the termination of the agreement with its supplier without an appropriate cancellation notice or imposes a unilateral change of the agreement (Article 4, paragraph 2, item 4 and Article 9)

5.nametne nerazmjerno visoku ugovornu kaznu dobavljaču s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze ili naplati od dobavljača ugovornu kaznu u slučaju kada otkupljivač i/ili prerađivač ili trgovac skrivi neispunjenje, zakašnjenje ili neuredno ispunjenje obveze dobavljača te u drugim slučajevima kada je do neispunjenja, zakašnjenja ili neurednog ispunjenja obveze dobavljača došlo iz uzroka za koje dobavljač ne odgovara (članak 4. stavak 2. točka 5. i članak 10.)

imposes a disproportionately high contractual penalty on the supplier with regard to the value and significance of the object of the obligation or charges from the supplier a contractual penalty in case when the purchaser and / or the processor or the trader is responsible for the failure to fulfil, delay or improper fulfilment of the obligations of the supplier and in other cases when the failure to fulfil, delay or improper fulfilment of the obligation of the supplier has arisen from causes for which the supplier is not responsible (Article 4, paragraph 2, item 5 and Article 10)

6.nametne bilo koju od ostalih propisanih nepoštenih trgovačkih praksi otkupljivača i/ili prerađivača (članak 4. stavak 2. točka 6. i članak 11.)

imposes any of the other prescribed unfair trading practices by the purchaser and / or the processor (Article 4, paragraph 2, item 6 and Article 11)

7.nametne bilo koju od ostalih propisanih nepoštenih trgovačkih praksi trgovaca (članak 4. stavak 2. točka 6. i članak 12. točke 1. do 13. i točke 15. do 24.)

imposes any of the other prescribed unfair trading practices by the traders (Article 4, paragraph 2, item 6, and Article 12, item 1 to 13 and 15 to 24)

8.ne postupi po rješenju Agencije iz članka 20. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona u dijelu kojim se nalaže izvršenje određenih mjera, uvjeta i rokova za otklanjanje nepoštenih trgovačkih praksi i

does not act in accordance with the decision of the Agency referred to in Article 20, paragraph 1, subparagraph 1 of this Act, in the part which imposes the execution of certain measures, conditions and time period for the removal of unfair trading practices and

9.ne uskladi s ovim Zakonom ugovor sklopljen prije stupanja na snagu ovoga Zakona, koji nije u skladu s ovim Zakonom u roku iz članka 32. ovoga Zakona.

does not align with this Act an agreement which is not in accordance with this Act, concluded before this Act entered into force, within the time period referred to in Article 32 of this Act.

Upravno-kaznene mjere za lakše povrede Zakona

Fines for less severe infringements of the Act

Članak 25.

Article 25

Upravno-kaznenom mjerom do najviše 1.000.000,00 kuna za pravnu osobu, odnosno 500.000,00 kuna za fizičku osobu, kaznit će se za lakšu povredu ovoga Zakona pravna ili fizička osoba koja se u smislu ovoga Zakona smatra otkupljivačem i/ili prerađivačem ili trgovcem, a koja ima položaj stranke u postupku, ako:

A legal or a natural person who, for the purposes of this Act is considered to be a purchaser and / or a processor or a trader, and who has a status of a party to the proceeding shall be punished for a less severe infringement of this Act with a fine up to a maximum of HRK 1.000.000,00 for a legal person or HRK 500.000,00 for a natural person if:

1.ne postupi po pisanom zahtjevu Agencije u svrhu prikupljanja podataka za dostavom svih potrebnih obavijesti u obliku pisanih očitovanja odnosno ne dostavi na uvid potrebne podatke i dokumentaciju (članak 17. stavak 3.)

does not comply with the written request of the Agency for the purpose of gathering data for the delivery of all necessary information in the form of written declarations or fails to provide the necessary data and documentation (Article 17, paragraph 3)

2.ne postupi po predloženim preuzetim obvezama za izvršenje određenih mjera i uvjeta u za to određenim rokovima koje su privremenim rješenjem Agencije postale obvezne za stranku u postupku (članak 18. stavci 1., 2. i 3. i članak 20. stavak 2.).

does not act on the proposed commitments for the execution of certain measures and conditions that became obligatory for the party in the proceeding by the Agency’s interim decision, in the prescribed time period (Article 18, paragraph 1, 2 and 3 and Article 20, paragraph 2).

Upravno-kaznene mjere za ostale povrede Zakona

Fines for other infringements of the Act

Članak 26.

Article 26

(1) Upravno-kaznenom mjerom do najviše 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja nema položaj stranke u postupku, a koja ne postupi po zahtjevu Agencije (članak 17. stavak 3.).

A legal person that does not have a status of a party to the proceeding, and that does not comply with the Agency’s request shall be punished with a fine to a maximum of HRK 100.000,00 ((Article 17, paragraph 3).

(2) Upravno-kaznenom mjerom do najviše 25.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja nema položaj stranke u postupku, a koja ne postupi po zahtjevu Agencije (članak 17. stavak 3.).

A natural person that does not have a status of a party to the proceeding, and that does not comply with the Agency’s request shall be punished with fine up to a maximum of HRK 25.000,00 (Article 17, paragraph 3).

POGLAVLJE II.

CHAPTER II

KRITERIJI UTVRĐIVANJA I IZVRŠENJE UPRAVNO-KAZNENE MJERE

THE CRITERIA FOR DETERMINING AND THE EXECUTION OF FINES

Kriteriji za utvrđivanje upravno-kaznene mjere

The criteria for determining fines

Članak 27.

Article 27

(1) Pri utvrđivanju i izricanju upravno-kaznene mjere, u smislu članaka 24. do 26. ovoga Zakona, Agencija uzima u obzir težinu povrede, opseg povrede, vrijeme trajanja povrede i posljedice te povrede za dobavljače. Utvrđeni iznos upravno-kaznene mjere se smanjuje ili povećava ovisno o utvrđenim olakotnim i/ili otegotnim okolnostima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka.

When determining and imposing a fine, within the meaning of Articles 24 to26 of this Act, the Agency shall take into account the severity of the infringement, the extent of the infringement, the duration of the infringement and the consequences of the infringement for the suppliers. The determined amount of the fine shall be reduced or increased depending on the mitigating and / or aggravating circumstances referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article.

(2) Olakotnim okolnostima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito:

Mitigating circumstances, referred to in paragraph 1 of this Article, shall be considered in particular:

1.dostava dokaza o prekidu protupravnog postupanja prije pokretanja postupka u smislu ovog Zakona

submitting evidence of the termination of unlawful conduct before initiating proceedings within the meaning of this Act

2.dostava dokaza o prekidu protupravnog postupanja najkasnije u roku od tri mjeseca od dana pokretanja postupka u smislu ovoga Zakona

submitting evidence of the termination of unlawful conduct no later than three months from the date of the initiation of proceedings within the meaning of this Act

3.kratko trajanje povrede, ali ne dulje od godine dana i

a brief period of the infringement, but not longer than one year and

4.dobra suradnja s Agencijom tijekom vođenja postupka.

good cooperation with the Agency during the proceedings.

(3) Otegotnim okolnostima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito:

Aggravating circumstances, referred to in paragraph 1 of this Article, shall be considered in particular:

1.ponavljanje istog ili drugog postupanja kojima se krše odredbe ovoga Zakona nakon dostavljenog rješenja kojim je ranije utvrđena povreda ovoga Zakona i utvrđena i izrečena propisana upravno-kaznena mjera. Iznos upravno-kaznene mjere može se povećati u slučaju utvrđenja iste povrede ovoga Zakona do 100%, a za svaki drugi utvrđeni slučaj povrede ovoga Zakona, može se povećati do 50%, ali i u tom slučaju upravno-kaznena mjera ne može prijeći najviši propisani iznos iz članaka 24. do 26. ovoga Zakona

repetition of the same or other conduct that violates the provisions of this Act after delivering a decision that has previously determined the infringement of this Act and the prescribed fine was established and imposed. The amount of the fine may be increased in case of determining the same infringement of this Act up to 100%, and for every other case of infringement of this Act it may be increased by up to 50%, but in that case the fine can not exceed the highest prescribed amount from Articles 24 to 26 of this Act

2.odbijanje suradnje s Agencijom ili ometanje Agencije tijekom provedbe postupka i

refusing to cooperate with the Agency or obstructing the Agency during the proceedings

3.uloga poticatelja drugih na povredu ovoga Zakona, odnosno sve radnje poduzete u cilju osiguranja sudjelovanja drugih u povredi.

the role of instigator of the infringement and all other steps taken to coerce others to participate in the infringement of this Act

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Agencija može dodatno smanjiti iznos upravno-kaznene mjere pravnoj ili fizičkoj osobi koja se nalazi u teškoj financijskoj situaciji, ako ona podnese Agenciji relevantne dokaze da bi izricanje upravno-kaznene mjere u iznosu kako je to propisano ovim Zakonom značajno ugrozilo njezinu ekonomsku održivost i dovelo do značajnog gubitka vrijednosti njezine imovine.

By way of derogation from the provision of paragraph 2 of this Article, the Agency may further reduce the amount of the fine for a legal or natural person who is in a difficult financial situation, if it submits to the Agency relevant evidence that the imposition of a fine in the amount prescribed by this Act would significantly jeopardize the economic viability of the person concerned and would lead to significant loss of value of its property.

Postupak izvršenja upravno-kaznene mjere

The execution of a fine

Članak 28.

Article 28

(1) U rješenju Agencije kojim se zbog povrede ovoga Zakona izriče upravno-kaznena mjera odredit će se rok i način uplate izrečene upravno-kaznene mjere.

The decision of the Agency that imposes a fine for the infringement of this Act will determine the time period and the manner of payment of the imposed fine.

(2) Upravno-kaznene mjere uplaćuju se po izvršnosti rješenja Agencije ako nije podnesena tužba, odnosno po pravomoćnosti sudske odluke, uračunavajući u iznos upravno-kaznene mjere i zakonske zatezne kamate od dana dostave stranci rješenja Agencije do dana plaćanja.

The fines shall be paid upon the execution of the Agency's decision if an action is not brought, i.e. upon the finality of the court’s decision, by including into the amount of the fine the legal interests from the date the Agency’s decision was delivered to the party until the day of payment.

(3) Agencija može odobriti plaćanje upravno-kaznene mjere u obrocima, ako stranka razumno obrazloži svoj zahtjev i dostavi odgovarajuće dokaze.

The Agency may approve the payment of the fine in instalments if the party reasonably justifies its request and submits the relevant evidence.

(4) Ako stranka u određenom roku ne uplati upravno-kaznenu mjeru, Agencija će o tome obavijestiti Područni ured Porezne uprave Ministarstva financija na čijem je području prebivalište, odnosno sjedište stranke, radi naplate upravno-kaznene mjere prisilnim putem prema propisima o prisilnoj naplati poreza. Upravno-kaznene mjere koje na zahtjev Agencije prisilno naplaćuje Porezna uprava Ministarstva financija uplaćuju se izravno u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Should a party fail to pay a fine within the prescribed time period, the Agency shall inform thereof the local Revenue office of the tax authorities of the Ministry of finance, depending on the residence or a registered office of a party, with the objective of enforced collection of claims in line with the enforced tax collection rules. The fines which are on the request of the Agency subject to enforced collection by the tax authorities of the Ministry of finance shall be contributed directly to the State budget of the Republic of Croatia.

POGLAVLJE III.

CHAPTER III

ZASTARA I TROŠKOVI POSTUPKA

LIMITATION PERIOD AND PROCEDURAL COSTS

Zastara

Limitation period

Članak 29.

Article 29

(1) Postupak utvrđivanja povrede ovoga Zakona i utvrđivanja i izricanja upravno- kaznene mjere zbog počinjenja te povrede ne može biti pokrenut kada protekne rok od pet godina od dana počinjenja povrede.

The proceedings investigating the infringements of this Act and the imposition of fines shall be subject to a limitation period of 5 years from the day on which the infringement of this Act was committed.

(2) U slučaju kontinuirane ili ponavljane povrede ovoga Zakona vrijeme zastare računa se od dana kad je prestala povreda.

In the case of continuing or repeated infringements of this Act, time shall begin to run on the day on which the infringement ceases.

(3) Zastara iz stavka 1. ovoga članka prekida se svakom radnjom Agencije o kojoj je Agencija pisanim putem obavijestila stranku od dana kada je stranka zaprimila tu obavijest, a koja je poduzeta radi utvrđivanja počinjenja povrede ovoga Zakona i utvrđivanja i izricanja upravno-kaznene mjere zbog te povrede.

Any action taken by the Agency about which the Agency has notified the party in writing, for the purpose of the investigation of an infringement of this Act or the imposition of fines for the infringement shall interrupt the limitation period referred to in paragraph 1 of this Article.

(4) Poslije svakog prekida, zastara počinje ponovno teći, ali se postupak ni u kojem slučaju ne može voditi protekom dvostrukog vremena određenog stavkom 1. ovoga članka.

Each interruption shall start time running afresh. However, yet, the limitation period shall expire at the latest on the day on which a period equal to twice the limitation period referred to in paragraph 1 of this Article has elapsed.

Zastara izvršenja upravno-kaznene mjere

Limitation period for the enforcement of fines

Članak 30.

Article 30

(1) Upravno-kaznene mjere izrečene zbog povrede odredaba ovoga Zakona ne mogu se izvršiti ako od dana pravomoćnosti rješenja Agencije i/ili pravomoćnosti odluke suda protekne rok od pet godina. Zastara počinje teći od dana kad je stranka uredno primila pravomoćnu odluku suda, ili od dana izvršnosti rješenja Agencije ako stranka nije podnijela tužbu na to rješenje.

The fines imposed on the basis of the infringement of this Act shall be subject to a limitation period of 5 years. The time shall begin to run on the day on which the decision of the Agency becomes final or the decision of the court enforceable. The limitation period shall begin to run on the day on which the party duly received the final decision of the court, or from the day on which the decision of the Agency became enforceable if the injured party did not take actions against the decision concerned.

(2) Zastarijevanje iz stavka 1. ovoga članka prekida se svakom radnjom nadležnog tijela o kojoj je ono pisanim putem obavijestilo stranku od dana kada je stranka zaprimila tu obavijest, a koja je poduzeta radi izvršenja upravno-kaznene mjere.

(3) Poslije svakog prekida zastara počinje ponovo teći, ali postupak izvršenja upravno-kaznene mjere ne može se voditi protekom dvostrukog vremena određenog stavkom 1. ovoga članka.

The limitation period referred to in paragraph 1 shall be interrupted by any action taken by a competent authority with the objective of fine enforcement. Each interruption shall start time running afresh.

The limitation period for the enforcement of a fine shall expire at the latest on the day on which a period equal to twice the limitation period referred to in paragraph 1 of this Article has elapsed.

(4) Iznimno, u slučajevima kad Agencija odobri plaćanje upravno-kaznene mjere u obrocima, zastarapočinje teći od dana kada stranka nije platila dospjelu obvezu.

By way of derogation, where the Agency grants payment of the fine by instalments the limitation period shall begin to run on the day on which the payment fell due but was not settled by the party concerned.

Troškovi postupka

Costs of the procedure

Članak 31.

Article 31(1) U slučaju kada je postupak, koji je Agencija u smislu ovoga Zakona pokrenula po službenoj dužnosti, okončan povoljno za stranku, troškove postupka snosit će stranka

In the event that the proceeding, which the Agency initiated ex officio within the meaning of this Act, terminated favourably for the party, the party shall  bear the cost of the proceedings.

GLAVA IV.

TITLE IV

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Članak 32.

Article 32

Ugovori između dobavljača i trgovaca ili otkupljivača i/ili prerađivača sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona koji nisu u skladu s člancima 4. do 12. ovoga Zakona moraju se uskladiti najkasnije do 31. ožujka 2018. godine, u protivnom takvi ugovori prestaju važiti od 01. travnja 2018. godine.

Contracts between the suppliers and traders or purchasers and / or processors concluded prior to the entry into force of this Act that are not in accordance with Articles 4 to 12 of this Act must be made to correspond no later than March 31, 2018, otherwise, such contracts shall cease to be valid from April 1, 2018.

Članak 33.

Article 33

Agencija će, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, uskladiti Statut i druge opće akte Agencije s odredbama ovoga Zakona.

The Agency shall within six months at the latest from the day of the entry into force of this Act, revise the existing Statute and adopt other legislative acts of the Agency which need to be brought into compliance with this Act.

Naknadna procjena učinaka propisa

Subsequent assessment of the effects of the regulations

Članak 34.

Article 34

Ministarstvo poljoprivrede će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Within two years from the day of entry into force of this Act, the Ministry of Agriculture shall carry out a subsequent assessment of the effects of this Act.

Stupanje na snagu

Entry into force

Članak 35.

Article 35

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

This Act shall enter into force on the eight day after its publication in the Official Gazette.

o autoru

Mislav Bradvica

Mislav Bradvica je hrvatski odvjetnik poznat po svojem radu u polju parničnog prava, restrukturiranja te prava zaštite tržišnog natjecanja.

kontaktirajte nas