Praxis

PRETPOSTAVKE I POKRETANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE
Branko Skerlev | 24.04.2020

Nadležnost, razlozi za pokretanje predstečajnog postupka, trajanje i troškovi postupka, kako pokrenuti predsječajni postupak, što se podnosi uz prijedlog i kome se podnosi prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, što ako prijedlog nije potpun, može li se povući prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, može li se nastaviti s poslovanjem dužnika i na koji način, razvrstavanje vjerovnika, glasovanje vjerovnika

Nadležnost:

    Isključivo je nadležan Trgovački sud na čijem se području nalazi sjedište dužnika.

Razlozi za pokretanje predstečajnog postupka

    Predstečajni postupak može se otvoriti ako sud utvrdi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

    Prijeteća nesposobnost za plaćanje postoji ako predlagatelj učini vjerojatnim da dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću.

    Smatrat će se da postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje ako u trenutku podnošenja prijedloga nisu nastale okolnosti zbog kojih se smatra da je dužnik postao trajnije nesposoban za plaćanje i ako:

a)    dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa ili

b)    duže od 30 dana kasni s isplatom plaće koja radniku pripada prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu kojim se uređuju obveze poslodavca prema radniku ili

c)    u roku od 30 dana ne uplati doprinose i poreze prema plaći iz prethodne točke, računajući od dana kada je radniku bio dužan isplatiti plaću.

Trajanje postupka

    Hitan postupak.

    Najkasnije u roku od 300 dana od dana otvaranja predstečajnog postupka.

    Iznimno sud može, na prijedlog dužnika, dopustiti produženje roka za daljnjih 60 dana ako smatra da bi to bilo svrsishodno za sklapanje predstečajnog sporazuma.

Troškovi postupka

    Podnositelj prijedloga dužan je uplatiti predujam za troškove predstečajnoga postupka u iznosu od 5.000,00 kuna.

    Ako su podnesena dva ili više prijedloga, svaki od podnositelja prijedloga dužan je uplatiti predujam za troškove predstečajnoga postupka u jednakom iznosu.

    Svaki vjerovnik snosi svoje troškove postupka.

    Ako podnositelj prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka nije uplatio predujam za troškove predstečajnoga postupka, sud će prijedlog odbaciti kao nedopušten.

Kako pokrenuti predsječajni postupak

    Putem obrasca propisanog Pravilnikom;

    Uz dokaze kojima se dokazuje prijeteća nesposobnost za plaćanje, potrebno je kao prilog obrasca za pokretanje predstečajnog postupka dostaviti i Popis imovine i obveza dužnika sukladno Stečajnom zakonu.

Što se podnosi uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka?

    Podnositelj prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka dužan je uz prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka dostaviti:

a)    financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka, s time da se usporedni podaci u financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih izvještaja prethodne godine, odnosno evidencije koje vode u skladu s poreznim propisima ako je dužnik obveznik poreza na dohodak

b)    izjavu o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga

c)    prijedlog plana restrukturiranja.

Kome se podnosi prijedlog za otvaranje postupka

    Trgovačkom sudu u čijem je sudskom registru upisano sjedište dužnika.

Što ako prijedlog nije potpun

    Sud će u roku od 8 dana naložiti podnositelju dopunu prijedloga. Rok se ne može produžiti.

    Ako se ne postupi po uputi suda, sud će u roku od osam dana nakon isteka toga roka odbaciti prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka.

    Ako se dostavi potpuni prijedlog sud će u roku od 8 dana od dana podnošenja odlučiti o prijedlogu za otvaranje predstečajnoga postupka.

Može li se povući prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka?

    Može se povući do donošenja rješenja o otvaranju predstečajnoga postupka odnosno donošenja rješenja o odbacivanju prijedloga.

    U tom slučaju sud donosi rješenje o obustavi predstečajnoga postupka.

    Nastale troškove postupka snosi predlagatelj.

Može li se nastaviti s poslovanjem dužnika i na koji način

    Samo plaćanja nužna za redovno poslovanje (od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka do donošenja rješenja o otvaranju predstečajnoga postupka)

    Smatra se da su za redovno poslovanje nužna:

a)    plaćanja iz radnoga odnosa u bruto iznosu za radnike i prijašnje dužnikove radnike čije su tražbine dospjele do dana otvaranja predstečajnoga postupka,

b)    otpremnine do iznosa propisanoga zakonom i kolektivnim ugovorom,

c)    tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, odnosno

d)    plaće radnika uvećane za iznos doprinosa na osnovicu i druga materijalna prava radnika u skladu s ugovorima o radu i kolektivnim ugovorima dospjela nakon podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka,

e)    plaćanja za troškove predstečajnoga postupka i druga plaćanja nužna za redovno poslovanje propisana posebnim zakonom.

    U navedenom razdoblju dužnik ne može otuđiti ni opterećivati svoju imovinu.

Razvrstavanje vjerovnika

    Vjerovnici se prema svojim tražbinama razvrstavaju u skupine. Popis prijavljenih tražbina vjerovnika utvrđuje se tablicom.

    Dužnik je dužan očitovati se o prijavljenim tražbinama vjerovnika.

Glasovanje vjerovnika

    Svaka skupina vjerovnika s pravom glasa odvojeno glasuje o planu restrukturiranja.

    Smatrat će se da su vjerovnici prihvatili plan restrukturiranja ako je za njega glasovala većina svih vjerovnika i ako u svakoj skupini zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za plan dvostruko prelazi zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv prihvaćanja plana.

U smislu čestih promjena propisa u Republici Hrvatskoj obvezno provjerite je li ova verzija još uvijek aktualna.

 

Kontaktirajte nas u slučaju pitanja na naš e-mail za podršku (0-24): coronadesk@bmwc.hr


o autoru

Branko Skerlev

Branko Skerlev, LL.M. je hrvatski odvjetnik s više od 10 godina iskustva u područjima bankarstva, financija...

kontaktirajte nas